Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 393

Άρθρο 393: Κατεδάφιση αυθαιρέτων με διαδικασία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 4 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων ενεργείται από συνεργείο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που αποτελείται από κατάλληλο προσωπικό με τον αναγκαίο εξοπλισμό. Ο νομάρχης μπορεί να εγκρίνει τη δημιουργία περισσότερων συνεργείων, την ενίσχυσή τους από προσωπικό άλλων υπηρεσιών και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείου κατά νομό είναι δυνατό μετά από αιτιολογημένη πρόταση του νομάρχη να συγκροτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνεργείο που υπάγεται στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία.

 

2. Η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων είναι δυνατό να γίνεται και με ειδική εργολαβία κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει κάθε φορά. Όταν το αυθαίρετο υπάγεται στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 386 μπορεί για την κατεδάφισή του να διατεθούν μέσα από οποιονδήποτε τρίτο και μετά από σχετική απόφαση του οικείου νομάρχη.

 

3. Κατά την κατεδάφιση του αυθαιρέτου μπορεί να παρίστανται αστυνομικά όργανα για την πρόληψη και καταστολή τυχόν άδικων πράξεων. Στην περίπτωση που η προσπέλαση στο αυθαίρετο από οποιονδήποτε λόγο εμποδίζεται, είναι δυνατόν να ζητείται η συνδρομή της εισαγγελικής αρχής. Στην περίπτωση που απαιτείται απομάκρυνση των ενοίκων, αυτή γίνεται από τα αστυνομικά όργανα, η δε εκκένωση του αυθαιρέτου γίνεται από το συνεργείο κατεδάφισης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να εκκενώσουν μόνοι τους το αυθαίρετο κτίσμα, πριν επιληφθεί για την κατεδάφιση η πολεοδομική υπηρεσία. εφόσον όμως αυτό δεν παρεμβάλει εμπόδια στην άμεση κατεδάφιση.

 

4. Για τον τρόπο κατεδάφισης, για τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, για τα υλικά κατεδάφισης, καθώς και για τη φύλαξη ή φθορά των τυχόν παραρτημάτων και κινητών πραγμάτων του αυθαιρέτου, δεν δημιουργείται καμία ευθύνη του Δημοσίου, των οργάνων του ή των οπωσδήποτε προστηθέντων προσώπων.

 

5. Για τις κατεδαφίσεις του άρθρου αυτού συντάσσεται από τον επικεφαλής του συνεργείου σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται και οι διαστάσεις του κτίσματος που κατεδαφίστηκε.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.