Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 395

Άρθρο 395: Αρμοδιότητες δήμων και κοινοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 5 του από 05-07-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Στις περιπτώσεις που η αρμοδιότητα για τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές ασκείται από δήμο ή κοινότητα, η διαδικασία των προηγούμενων άρθρων του παρόντος τμήματος τηρείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητας και ως πολεοδομική υπηρεσία νοείται η παραπάνω τεχνική υπηρεσία.

 

2. Η επιτροπή που εξετάζει τις ενστάσεις κατά το άρθρο 391 είναι τριμελής. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή μη, απαραίτητα όμως το ένα μέλος να είναι τεχνικός υπάλληλος του κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Επίσης το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη πρόταση να ζητήσει από τον οικείο νομάρχη να ορίσει ένα μέλος της επιτροπής να είναι δημόσιος υπάλληλος.

 

3. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες μπορεί να ασκηθούν παράλληλα και από την κατά τις οικείες διατάξεις αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εάν η κατά τα ανωτέρω δημοτική υπηρεσία παραλείψει την άσκησή τους. Σε περίπτωση που οι δύο υπηρεσίες επιληφθούν υποθέσεως κατά την άσκηση της παραπάνω αρμοδιότητας την ίδια μέρα, κατισχύει η πράξη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Η παράλειψη της δημοτικής υπηρεσίας τεκμαίρεται αμάχητα όταν η πολεοδομική υπηρεσία εξέδωσε τη σχετική πράξη πριν από τη δημοτική υπηρεσία. Η σχετική πράξη της πολεοδομικής υπηρεσίας κοινοποιείται πάντοτε στην κατά τα ανωτέρω αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία που υποχρεούται να απέχει κάθε περαιτέρω ενέργειας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.