Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 408

Άρθρο 408: Αυθαίρετα της παραγράφου 1 του άρθρου 386 που δεν δηλώθηκαν εμπρόθεσμα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος)

 

1. Για τα αυθαίρετα της παραγράφου 1 του άρθρου 386 για τα οποία δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι σχετικές δηλώσεις επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 383, ως διοικητική ποινή το διπλάσιο του συνολικού ποσού της ειδικής εισφοράς, που θα πλήρωναν αν είχαν δηλωθεί εμπρόθεσμα. Ο διπλασιασμός εφαρμόζεται για ολόκληρο το αυθαίρετο έστω και αν μόνο μέρος των εργασιών έχει γίνει πριν από την 31-01-1983.

 

2. Η πιο πάνω εισφορά είναι απαιτητή από τη λήξη της προθεσμίας της δήλωσης του άρθρου 15 του νόμου 1337/1983 και εισπράττεται έντοκα σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων και επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ή του νόμιμα από αυτόν εξουσιοδοτούμενου τμηματάρχη της υπηρεσίας. Ο τόκος υπολογίζεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του σχετικού τίτλου είσπραξης και συμβεβαιώνεται με το ποσό της πιο πάνω εισφοράς.

 

Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά τον οριστικό χαρακτηρισμό του κτίσματος ως αυθαιρέτου και περιλαμβάνει ανάλυση υπολογισμού της αξίας του αυθαιρέτου κατά το άρθρο 401.

 

Η πιο πάνω απόφαση κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 10 ημερών από την κοινοποίησή της σ' αυτόν.

 

Η ένσταση, στην οποία αναγράφεται η Κατοικία του ενισταμένου καθώς και του τυχόν αντίκλητου του και στην οποία γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις, επιδίδεται απευθείας στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η οποία σημειώνει πάνω στην ένσταση και ανακοινώνει αμέσως στον καταθέτοντα την ημέρα, την ώρα και τον τόπο της συζήτησής της. Η υποβολή ένστασης αναστέλλει την εκτέλεση της κοινοποιηθείσης απόφασης. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά με αιτιολογημένη απόφασή του το αρμόδιο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Κατά τη συζήτηση της ένστασης μπορεί να παρίσταται για να εκθέσει τις απόψεις του ο υποβάλλων την ένσταση ή ο πληρεξούσιός του, και αποχωρεί από τη συνεδρίαση του συμβουλίου κατά τη λήψη της απόφασης, το συμβούλιο μπορεί να αναβάλει μόνο μία φορά τη λήψη απόφασής του για να κάνει τυχόν αυτοψία ένα μέλος του, που ορίζεται από αυτό και ανακοινώνει κατά τη συζήτηση αυτή τη νέα ημέρα συζήτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 15 μέρες και αργότερα από 30.

 

Η επί της ένστασης απόφαση των συμβουλίων υπογράφεται από τον πρόεδρό τους και τον εκτελούντα χρέη γραμματέα και κοινοποιείται σε αντίγραφο στον ενιστάμενο.

 

Η απόφαση επιβολής της εισφοράς γίνεται οριστική είτε μετά την έκδοση και κοινοποίηση της τυχόν απορριπτικής απόφασης του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος επί τυχόν υποβληθείσας ένστασης είτε μετά την άπρακτη παρέλευση της κατά τα παραπάνω τασσομένης προθεσμίας για υποβολή ένστασης.

 

4. Μετά την κατά τα παραπάνω οριστική επιβολή της εισφοράς το αντίστοιχο ποσό βεβαιώνεται στο αρμόδιο δημόσιο ταμείο, εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδεται ολόκληρο στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

Η κατά τα παραπάνω εισφορά καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωσή της στο δημόσιο ταμείο. Σε περίπτωση που η οφειλόμενη εισφορά εξοφληθεί ολόκληρη μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10%.

 

5. Αν ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου το κατεδαφίσει οικειοθελώς μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και το γνωστοποιήσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, τότε η επιβαλλόμενη διπλάσια εισφορά περιορίζεται στο απλό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.