Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Μετατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή από μία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε άλλη, καθώς και υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού ή συμβούλια περιοχής και αντίστροφα. Η μετάταξη γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων.

 

2. Η μετάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε υπηρεσίες του Δημοσίου και αντίστροφα γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Μετατάξεις υπαλλήλων του Δημοσίου σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που έχουν γίνει θεωρούνται νόμιμες.

 

Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, σε υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 

Η μετάταξη γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται μετά σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και του αρμόδιου συλλογικού οργάνου διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συνιστώνται με την απόφαση μετάταξης.

 

Οι μετατασσόμενοι πρέπει να έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτόν προσωπική διαφορά.

 

Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχαν πριν τη μετάταξη.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, αν πρόκειται για μετάταξη μέσα στην περιφέρεια ή διαφορετικά με κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων διοίκησης, αν πρόκειται για μετάταξη από ή σε νομικό πρόσωπο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 25 του νόμου 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1994) και την παράγραφο 14 του άρθρου 15 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

3. Οι μετατασσόμενοι πρέπει να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται. Η μετάταξη γίνεται σε κενή θέση.

 

4. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος με την τυχόν διατηρούμενη σε αυτό προσωπική διαφορά.

 

5. Οι μετατασσόμενοι διατηρούν το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, που είχαν πριν από τη μετάταξή τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.