Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 112

Άρθρο 112: Εφαρμογή διατάξεων Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο προσωπικό των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εφαρμόζονται, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στις διατάξεις των άρθρων 104, 106, 107, 108, 109 και 111 και στις επόμενες παραγράφους αυτού του άρθρου, όλες οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι διατάξεις νόμων που συμπληρώνουν τον Υπαλληλικό Κώδικα όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

2. Για τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται κωλύματα εντοπιότητας.

 

3. Υπάλληλος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που κρίνεται ικανός για μονιμοποίηση από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μονιμοποιείται με απόφαση του Νομάρχη.

 

4. Η πράξη για τη θέση υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε αργία ή την επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία εκδίδεται, μετά από απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, από το Νομάρχη.

 

5. Πειθαρχική δικαιοδοσία στους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ασκούν:

 

α. Οι πειθαρχικά προϊστάμενοι του υπαλλήλου.

β. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

γ. Τα υπηρεσιακά πειθαρχικά συμβούλια και

δ. Το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

6. Πειθαρχικά προϊστάμενοι είναι:

 

α. Ο Νομάρχης σε όλους τους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

β. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής στους υπαλλήλους του τομέα του από τον προϊστάμενο διεύθυνσης και κάτω.

γ. Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης και ο προϊστάμενος διεύθυνσης στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς ανεξάρτητα από το βαθμό που αυτοί φέρουν.

 

7. Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της επίπληξης. Την ποινή του προστίμου μπορούν να επιβάλουν:

 

α. Ο Νομάρχης μέχρι και τις αποδοχές ενός μηνός.

β. Ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής μέχρι και το μισό των αποδοχών ενός μηνός.

γ. Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης μέχρι και το ένα τρίτο των αποδοχών ενός μηνός.

δ. Ο προϊστάμενος διεύθυνσης μέχρι και το ένα έκτο των αποδοχών ενός μηνός.

 

8. Η παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο γίνεται από το Νομάρχη.

 

9. Η έκπτωση από την υπηρεσία υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που απώλεσε την ελληνική ιθαγένεια, απαγγέλλεται με πράξη του Νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

10. Η αποδοχή της παραιτήσεως υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η απόλυση και ο υποβιβασμός τους για πειθαρχικούς λόγους ή για υπηρεσιακή ανεπάρκεια που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά τους γίνεται με πράξη του Νομάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

11. Όπου στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που θεσπίζονται με τις διατάξεις αυτές ο αρμόδιος Υπουργός ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, νοείται για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ο Νομάρχης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.