Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 291

Άρθρο 291: Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Κίνητρα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εκτός από τις αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται και αυτές που συνιστώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 288, 289, 290 και οι: α) ανώνυμες εταιρείες, που συνιστώνται μόνο από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν και φορείς του δημόσιου τομέα, με κοινές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν, αθροιστικά, μέχρι το είκοσι στα εκατό του κεφαλαίου, β) Επιχειρήσεις στις οποίες φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης διατηρούν πάντοτε κοινές μετοχές ή μερίδια που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά τουλάχιστον το 35% του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και μαζί με συνεταιρισμούς διατηρούν πάντοτε την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων.

 

2. Οι Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής φόρου μεταβίβασης ή δωρεάς για ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται, δωρίζονται ή πωλούνται σ' αυτές από φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, από συνεταιρισμούς, από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και από άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

3. Για την πρόσληψη προσωπικού από τις Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ισχύουν οι διατάξεις του νόμου [Ν] 1320/1983 και του νόμου [Ν] 1188/1981.

 

4. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης, με την οποία δήμος ή κοινότητα αναθέτει σε επιχείρηση οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης την εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας, αν ο προϋπολογισμός καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και για την ανάθεση σε Επιχειρήσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έργου, εργασίας, μεταφοράς και προμήθειας από τα ιδρύματα, τους συνδέσμους και τα άλλα νομικά πρόσωπα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 19 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004)

 

5. Οι Επιχειρήσεις του εδαφίου α της παραγράφου 1, για την πρώτη πενταετία της λειτουργίας τους, έχουν τις φορολογικές απαλλαγές των αμιγών δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 304.

 

6. Η προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού προκειμένου περί επιχειρήσεων της παραγράφου 1 περίπτωση α του αυτού άρθρου, εφόσον μετέχουν και φορείς του δημόσιου τομέα, παρατείνεται για μία ακόμη πενταετία από της λήξεως της πρώτης.

 

7. Οι Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και ιδιαίτερα για τη διενέργεια κοινών προμηθειών, την από κοινού σύνταξη μελετών και εκτέλεση έργων, την από κοινού χρήση εξοπλισμού, την κοινή διαφήμιση των προϊόντων που παράγουν και των υπηρεσιών που παρέχουν και την προώθηση των πωλήσεών τους. Οι Επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να συμμετέχουν σε άλλες Επιχειρήσεις, όπως συνεταιρισμούς, ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες μικτής οικονομίας.

 

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται με πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α/1982), προκειμένου περί δήμων, κοινοτήτων, συνδέσμων και επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση σπουδαστών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Στην περίπτωση αυτή το ποσό επιδότησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του νόμου 1262/1982 μπορεί να καθοριστεί μέχρι το 70%, του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

 

9. Οι Επιχειρήσεις αυτού του άρθρου, του νόμου 1069/1980 του νόμου [Ν] 890/1979 και του νόμου [Ν] 2234/1952, δεν υπάγονται στους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982.

 

10. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να αναθέτουν μελέτες σε Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν συστήσει ή στις οποίες συμμετέχουν, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, μέχρι του ποσού των 3.000.000 δραχμών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.