Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 77

Άρθρο 77: Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9Β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004 και τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 149/2004

 

Το Γραφείο Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης μεριμνά για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του κάθε είδους προσωπικού αυτής καθώς και τα θέματα οικονομικής υποστήριξης των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, το Γραφείο Διοικητικής και οικονομικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:

 

α) Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και διανέμει στις αρμόδιες υπηρεσίες της έγγραφα που απευθύνονται σε αυτήν.

 

Κάθε γραφείο δύναται να τηρεί ίδιο αρχείο για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

 

β) Μεριμνά για τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, των πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου, των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και των διυπουργικών επιτροπών, των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού ή του Υπουργικού Συμβουλίου ή των αποφάσεων του Πρωθυπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης καθώς και για την κοινοποίηση επίσημων αντιγράφων τους στους αρμόδιους υπουργούς και υπηρεσίες.

 

γ) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4, διεκπεραιώνει την εν γένει αλληλογραφία της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και μεριμνά για την επικοινωνία της με τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

δ) Αντιμετωπίζει, σε συνεργασία με τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των οικείων υπουργείων, ζητήματα που έχουν σχέση με τη θητεία των εν ενεργεία ή τέως μελών της Κυβέρνησης, τηρεί τα σχετικά στοιχεία και εκδίδει σχετικά πιστοποιητικά.

 

ε) Τηρεί και ενημερώνει τους φακέλους του προσωπικού του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας, του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, του προσωπικού των επιτροπών και των άλλων υπηρεσιών των οποίων η διοικητική και οικονομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

 

στ) Μεριμνά για την επιμόρφωση και εκπαίδευση σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

ζ) Συνεργάζεται για τα θέματα πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού με την αντίστοιχη διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία και έχει τη σχετική ευθύνη.

 

η) Επιφορτίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της ΚΕΝΕ, της ΚΕΚ (ΕΚΑΔ), της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, που συστάθηκε με το νόμο [Ν] 3323/2005 (ΦΕΚ 61/Α/2005).

 

θ) Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση η'.

 

ι) Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων.

 

ι)α) Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση η'.

 

ι)β) Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας.

 

ι)γ. Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπόλογους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μίσθωσης γραμμών τριψήφιων τηλεφώνων και της εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης αυτών για χρήση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, των μελών της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Κυβέρνησης, των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και υπηρεσιών της Βουλής, του Γενικού και του Ειδικού Γραμματέα της Βουλής, του Εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, των Αρχηγών και των Υπαρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, της ιεραρχίας της ΕΥΠ, της ιεραρχίας των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των Κέντρων Επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, του Γραφείου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του φορητού τηλεφώνου στρατιωτικών ασκήσεων, του ΚΑΑΥ Αγίου Ανδρέα, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, του Κέντρου Επιχείρησης Πολιτικής Προστασίας και του Συντονιστικού Διυπουργικού Οργάνου.

 

ι)δ) Μεριμνά για την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση η' και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.

 

ι)ε) Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών.

 

ι)στ) Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών.

 

ι)ζ) τηρεί το αρχείο των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών και των μελών των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και κυβερνητικών επιτροπών και χορηγεί τις σχετικές βεβαιώσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2009 (ΦΕΚ 33/Α/2009), με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2013 (ΦΕΚ 108/Α/2013), αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 29/2014 (ΦΕΚ 53/Α/2014).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.