Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 74

Άρθρο 74: Γενικός Γραμματέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφια πρώτο και δεύτερο του νόμου 1558/1985

 

1. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι μετακλητός υπάλληλος με βαθμό 10 της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η θέση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων σε ανώτατο δημόσιο λειτουργό, με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παύση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

άρθρο 3 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης ασκεί πρόσωπο, το οποίο ορίζεται από τον Πρωθυπουργό με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

άρθρο 3 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

3. Οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης αναστέλλεται κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.

 

άρθρο 3 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

άρθρο 7 παράγραφος 8 του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994

 

4. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων εφαρμόζονται ανάλογα και για το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, εφόσον δεν τροποποιούνται από τις ειδικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η διάταξη του άρθρου 55 παράγραφος 14 ισχύει και για το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης.

 

άρθρο 3 παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004

 

5. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί ιδίως τις εξής Αρμοδιότητες:

 

α) Προΐσταται των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

β) Είναι ο άμεσος βοηθός του Πρωθυπουργού στη διεκπεραίωση των εντολών του, παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και οδηγιών του, και ιδίως εκείνων που αφορούν το συντονισμό του κυβερνητικού έργου, καθώς και την εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, ενημερώνοντας σχετικά τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς.

 

γ) Ασκεί καθήκοντα γραμματέα στο Υπουργικό Συμβούλιο, στα συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τις διυπουργικές επιτροπές εκτός αν τα καθήκοντα αυτά έχουν ανατεθεί σε άλλα όργανα. Οι γραμματείς των λοιπών Κυβερνητικών οργάνων όπου δεν μετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης του κοινοποιούν τις προσκλήσεις με την Ημερήσια διάταξη την οποία καταρτίζουν και αντίγραφο των πρακτικών που τηρούν

 

δ) Ενημερώνει τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων και παρακολουθεί την εφαρμογή τους.

 

ε) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Βουλής, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς και το Γενικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, για τα θέματα που εμπίπτουν στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

στ) Παραλαμβάνει μετά από σχετική εισήγηση του Νομικού Γραφείου και υπογράφει τα νομοσχέδια, με σκοπό την προώθηση τους στη Βουλή προς ψήφιση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ' όψη του τις σχετικές παρατηρήσεις της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Οι υπηρεσίες της Βουλής δεν δικαιούνται να παραλάβουν νομοσχέδιο, αν αυτό δεν φέρει την υπογραφή του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

 

ζ) Παραλαμβάνει και υπογράφει υπουργικές τροπολογίες, νομοτεχνικές βελτιώσεις, προσθήκες, διορθώσεις ή οποιανδήποτε άλλη παρέμβαση στα κατατεθειμένα νομοσχέδια, άλλως οι ως άνω παρεμβάσεις δεν παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες της Βουλής, θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν εισάγονται προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

 

η) Παραλαμβάνει και υπογράφει όλα τα προεδρικά διατάγματα, πριν αυτά αποσταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομική επεξεργασία. Μετά την επεξεργασία τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας τα αποστέλλει για υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εφόσον κρίνει ότι η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ευλόγως απείχε της συμμόρφωσης αυτής.

 

θ) θεωρεί τα δοκίμια των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με σκοπό τη δημοσίευση τους από το Εθνικό Τυπογραφείο. Αν κρίνει, μετά από σχετική εισήγηση της νομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχει τυπικό ή ουσιαστικό νομικό κώλυμα για τη δημοσίευση συγκεκριμένης απόφασης, διαγράφει την απόφαση αυτή και την επιστρέφει στην αρμόδια υπηρεσία, με υποδείξεις για τη διόρθωση και ορθή επανυποβολή της. Αν η υπηρεσία επιμένει ότι η απόφαση είναι νόμιμη και συντρέχει κατεπείγον λόγος για τη δημοσίευση της, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης δίνει εντολή για τη δημοσίευση αυτής, με ευθύνη της επισπεύδουσας υπηρεσίας, και μεριμνά για τη νομοθετική επίλυση του προκύψαντος προβλήματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 της από 31-12-2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/2012), με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του νόμου 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/2013).

 

άρθρο 3 παράγραφος 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 5 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

6. Ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να:

 

α) Μεταβιβάζει Αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής σε διοικητικής και οικονομικής φύσης θέματα στους προϊστάμενους των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

β) Κατανέμει και ανακατανέμει τις θέσεις και να καθορίζει τη σύνθεση του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

γ) Συνιστά με απόφασή του επιτροπές ή ομάδες εργασίας από δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση εργασίας νομοπαρασκευαστικού ή άλλου έργου συναφούς με τις Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.

 

Με την απόφαση αυτή μπορεί να καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου. Σε περίπτωση καθορισμού αμοιβής ή αποζημίωσης των επιτροπών ή ομάδων αυτών η απόφαση υπογράφεται και από τον Υπουργό Οικονομίας και οικονομικών

 

δ) Αναθέτει σε ερευνητικά κέντρα ή επιστημονικά ινστιτούτα τη διενέργεια ερευνών και τη σύνταξη μελετών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, που σχετίζονται με το σκοπό και τις Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομίας και οικονομικών.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.