Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 83

Άρθρο 83: Δαπάνες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 11 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου οικονομίας και οικονομικών. Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ως κύριο διατάκτη.

 

2. Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ανήκει η διαχείριση και εποπτεία των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες της και του περιβάλλοντος αυτά χώρου, καθώς και η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των ανηκόντων σε αυτή επίπλων, σκευών και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων, των οχημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 29/2014 (ΦΕΚ 53/Α/2014).

 

άρθρο 10 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

3. Τα αρμόδια όργανα και ο τρόπος κατά την προηγούμενη παράγραφο

διαχείρισης, συντήρησης και εποπτείας όπως Και κάθε άλλη σχετική με το θέμα

αυτό λεπτομέρεια, ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.