Προεδρικό διάταγμα 63/05 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Αποδοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 10 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 74 το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση λαμβάνει το σύνολο των πάσης φύσης αποδοχών και επιδομάτων από την υπηρεσία από την οποία έχει αποσπασθεί.

 

άρθρο 10 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 74, το μισθολογικό κλιμάκιο των μετακλητών υπαλλήλων καθορίζεται με την πράξη διορισμού τους και μπορεί να ανέρχεται έως το 10 μισθολογικό κλιμάκιο για καθεμιά κατηγορία υπαλλήλων (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

άρθρο 10 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 12 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

3. Οι Αποδοχές των προϊσταμένων του Ιδιαίτερου Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του Νομικού Γραφείου, του Γραφείου Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και των ειδικών συμβούλων ορίζονται για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο 95%, για τους κατόχους αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο 90%, για τους κατόχους πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος στο 85% και για τους ειδικούς συνεργάτες στο 75% 85% του συνόλου των πάσης φύσης αποδοχών που αντιστοιχούν κάθε φορά στον 1ο βαθμό της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Όσοι από τους παραπάνω υπηρετούν με απόσπαση επιλέγουν μεταξύ των αποδοχών που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και εκείνων της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί.

 

Οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να αμείβονται με τις Αποδοχές της υπηρεσίας από την οποία έχουν αποσπασθεί.

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται και για τις Αποδοχές των προϊσταμένων του Γραφείου Υποστήριξης της Καλής Νομοθέτησης και του Γραφείου Συντονισμού και Θεσμικών Θεμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/2009 (ΦΕΚ 33/Α/2009).

 

άρθρο 10 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 32/2004, όπως αναριθμήθηκε με το άρθρο μόνο παράγραφος 9)β' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 179/2004

 

4. Το προσωπικό που υπηρετεί με ανάθεση καθηκόντων στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης λαμβάνει επιμίσθιο που καθορίζεται με την απόφαση της ανάθεσης σε ποσοστό από 30% έως 50% του συνόλου των αποδοχών της κύριας θέσης τους ανάλογα με τα καθήκοντα και το χρόνο της απασχόλησης.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.