Προεδρικό διάταγμα 80/86 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Μετατροπή της εταιρίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρία του άρθρου 45 του νόμου 1416/1984 μπορεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του διατάγματος αυτού και του καταστατικού της, να αποφασίσει τη μετατροπή της αποκλειστικά, σε μια από τις μορφές επιχειρήσεων που προβλέπουν τα άρθρα 43, 45 και 46 παράγραφος 1 εδάφιο α' του νόμου 1416/1984.

 

2. Η μετατροπή της εταιρίας δεν επιφέρει μεταβολή της νομικής της προσωπικότητας. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή ούτε να απαιτείται ειδικότερη διατύπωση για την εξακολούθησή τους και μετά την μετατροπή.

 

3. Σε περίπτωση μετατροπής, αποχωρούν από την εταιρία εκείνοι οι φορείς - μέτοχοι που η συμμετοχή τους δεν είναι επιτρεπτή στη νέα μορφή επιχείρησης, οι δε μετοχές τους είτε μεταβιβάζονται στους λοιπούς μετόχους, είτε, σε περίπτωση αδυναμίας ορισμένων ή του συνόλου των λοιπών μετόχων να αποκτήσουν αυτές τις μετοχές, εξαγοράζονται από την εταιρία οπότε ακυρώνονται και μειώνεται αντίστοιχα το εταιρικό κεφάλαιο. Η μεταβίβαση ή εξαγορά των μετοχών, στην περίπτωση μετατροπής, γίνεται στην πραγματική αξία τους, η οποία προσδιορίζεται με απόφαση της επιτροπής του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2190/1920, με βάση αφ' ενός της πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και αφ' ετέρου, κατά τα λοιπά, με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού που θα συνταχθεί κατά την ημερομηνία κατά την οποία αποφασίστηκε η μετατροπή.

 

4. Επίσης, σε περίπτωση μετατροπής, μπορεί να αποφασιστεί από την γενική συνέλευση και η συμμετοχή νέων μετόχων, εφ' όσον αυτό επιβάλλεται ή προβλέπεται από τη νέα μορφή της εταιρίας. Η τιμή των νέων μετοχών, θα υπολογισθεί για τους νέους μετόχους κατά αντίστοιχο προς την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού τρόπο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.