Απόφαση 101/16

Απόφαση 101/6302/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Αλαργινού στην περιοχή της Αταλάντης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 101/6302/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Αλαργινού στην περιοχή της Αταλάντης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 22/Δ/2016), 05-02-2016.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 91/A/2002), ως ισχύει.

 

4. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/A/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Την 4/2015 πράξη της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

9. Την με αριθμό 14/239/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩΛΤ-ΚΜΖ).

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3307/138134/2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη-ΠΑΘΕ-Σκάλα Αταλάντης και έργα διευθέτησης ρέματος Αλαργινού, η οποία έχει λάβει υπόψη της τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος Β1.2 του νόμου 4258/2014.

 

11. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 118478/3495/2015 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη οποία εγκρίθηκε η υδραυλική μελέτη καθορισμού οριογραμμών και έργων διευθέτησης του ρέματος Αλαργινού στην περιοχή της Αταλάντης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 124143/3635/20-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβίβασε τη μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Αλαργινού, όπως συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Κώστα Στάμο και ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την παραπάνω υπηρεσία.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4761/218351/15/2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Αλαργινού στην περιοχή της Αταλάντης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος Αλαργινού στην περιοχή της Αταλάντης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών τους οριογραμμών που σημειώνονται με μπλε γραμμή και αναπαρίσταται επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:1.000 (ΟΡ.01, ΟΡ.02, ΟΡ03), που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, όπως οι οριογραμμές αυτές καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4761/218351/15/2016 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωριού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας με βάση τον φάκελο οριοθέτησης-μελέτης που συντάχθηκε από τον Κώστα Στάμο, Πολιτικό Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

a.101.16

 

Λαμία, 19-01-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.