Απόφαση 1080/93

Απόφαση ΕΠΑ/1080/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Νέας Ποτίδαιας νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1080/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Νέας Ποτίδαιας νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 480/Δ/1993), 10-05-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕK 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 223/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 95/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Ποτίδαιας, με την οποία γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 6η (συνεδρίαση) / 24-03-1993 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής με την οποία εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης οικισμού Νέας Ποτίδαιας.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 210/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης οικισμού Νέας Ποτίδαιας σύμφωνα με τη συνημμένη πινακίδα ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής πολεοδομικής μελέτης ο οποίος έχει ως εξής:

 

Επιβάλλονται πρασιές πλάτους 3 m σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα.
Συντελεστής δόμησης: 0.4.
Ποσοστό κάλυψης: 60%.
Μέγιστο ύψος 7.5 m με υπέρβαση λόγω κεκλιμένης στέγης max κλίσης 30%.
Αρτιότητα 12 m ελάχιστο πρόσωπο 300 m2 ελάχιστο εμβαδόν.
Υποχρεωτική στέγη.
Υποχρεωτικός ο έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούν δαπάνη ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1080.93

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 26-04-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.