Απόφαση 11070/12

Απόφαση 11070/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11070/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, (ΦΕΚ 285/Β/2012), 13-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ιδίως των άρθρων 97 και 280.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990 και [ΠΔ] 50/2001 που αφορούν τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 410/1988 που αφορά το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 που αφορά τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

9. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 590/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας που αφορά την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

 

11. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Μεσσηνίας που διατυπώνεται στο με αριθμό 12/22-12-2011 πρακτικό του, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την με αριθμό 590/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας με την οποία ψηφίστηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου που έχει ως εξής:

 

Μέρος Ι: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος IΙ: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες διευθύνσεων, τμημάτων & αυτοτελών γραφείων

 

Μέρος VI: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο Ακροτελεύτιο: Κάλυψη Δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 18-10-2012

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.