Απόφαση 1112/92

Απόφαση ΕΠΑ/1112/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Παράδεισος Κοινότητας Νέου Μαρμαρά νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1112/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης οικισμού Παράδεισος Κοινότητας Νέου Μαρμαρά νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 430/Δ/1992), 08-05-1992.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 109/1989 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Μαρμαρά με την οποία κινήθηκε η διαδικασία πολεοδόμησης του οικισμού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 109/1991 γνωμοδότηση Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Μαρμαρά επί της πολεοδομικής μελέτης οικισμού Παράδεισος.

 

6. Την υπ' αριθμόν 20/4/1991 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/1262/91/1992 απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε το πολεοδομικό σχέδιο περιοχής εντός ορίων οικισμού Παράδεισος, όπως αυτό φαίνεται στις 2 πινακίδες τις θεωρημένες από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, οι οποίες συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

2. Εγκρίνουμε το πολεοδομικό κανονισμό της περιοχής της Πολεοδομικής Μελέτης ο οποίος έχει ως εξής:

 

Α. Αρτιότητα ελάχιστο εμβαδόν 2000 m2, ελάχιστο πρόσωπο 15 m. Κατά παρέκκλιση οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα με όσο εμβαδόν και πρόσωπο είχαν πριν την 03-05-1985 μετά την απομείωσή τους λόγω ρυμοτομίας.

 

Β. Συντελεστής δόμησης από 0 έως 1000 m2 0.40 από 1001 και πάνω 0.20.

 

Γ. Ποσοστό κάλυψης 70%.

 

Δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m με προσαύξηση λόγω στέγης 1.5 m.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

a.1112.92

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 27-03-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.