Απόφαση 11224/94

Απόφαση Χ/11224/1994: Τροποποίηση όρων Αρτιότητας και Χρήσεων Γης του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1181/Δ/1993) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Εφαρμογής Προαστείου Πάτρας, νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Χ/11224/1994: Τροποποίηση όρων Αρτιότητας και Χρήσεων Γης του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1181/Δ/1993) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Εφαρμογής Προαστείου Πάτρας, νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 1145/Δ/1994), 04-11-1994.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Τις υπ' αριθμούς Χ/5921/1992, Χ/9776/1994 και Χ/6189/1994 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Αχαΐας στο Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων.

 

5. Το με αριθμό 903/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ελλάδας με τα συνοδευτικά του στοιχεία.

 

6. Την με αριθμό 395/1994 σύμφωνη γνωμοδότηση / απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

 

7. Την από 16-06-1994 αίτηση του Γρηγορίου Παπαλεξάτου.

 

8. Το με αριθμό 13/5/09-09-1994 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, που γνωμοδοτεί υπέρ της υπόψη τροποποίησης, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται τροποποίηση των αντιστοίχων παραγράφων του άρθρου 5 και συμπλήρωση νέας παραγράφου στο άρθρο 3 του από 25-08-1993 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1181/Δ/1993) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Παραλίας Προαστείου και Αγίου Παντελεήμονος Δήμου Πατρέων, ως εξής:

 

{Α. Τομέας ΙΙΒ:

 

1. Πυκνοδομημένα τμήματα οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923.

 

α) Κατά κανόνα, ελάχιστο πρόσωπο 15 m ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

β) Κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο 8 m ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 για οικόπεδα προϋφιστάμενα της ημέρας δημοσίευσης της παρούσας.

 

2. Αραιοδομημένα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 και αδόμητα τμήματα:

 

α) Κατά κανόνα: ελάχιστο πρόσωπο 15 m ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

β) Κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο 8 m ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 για οικόπεδα πριν την 23-09-1993.

 

γ) Με την Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης μπορεί να δημιουργούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με τους όρους αρτιότητας της παραγράφου 2)β.

 

Τομέας IVE:

 

1. α) Κατά κανόνα, ελάχιστο πρόσωπο 12 m ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

β) Κατά παρέκκλιση ελάχιστο πρόσωπο 8 m ελάχιστο εμβαδόν 200 m2 για οικόπεδα πριν την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης.

γ) Κατά παρέκκλιση επίσης ελάχιστο πρόσωπο 8 m ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 για οικόπεδα πριν την 23-09-1993.

δ) Με την Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης μπορεί να δημιουργούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα με τους όρους αρτιότητας της παραγράφου 1)γ.

 

Άρθρο 3

 

5. Συμπληρώνεται ο χαρακτηρισμός (κ) στα 5 οικοδομικά τετράγωνα παρά την Νέα Εθνική Οδό της πινακίδας 3.11, όπου εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί κατά την σύνταξη του προεδρικού διατάγματος, κατατασσόμενα έτσι από πλευράς χρήσεων γης στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.}

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε αυτού του αρμοδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 13-10-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.