Απόφαση 1154/88

Απόφαση 1154/1988: Εξαίρεση δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών από εφαρμογή κανόνων δημόσιου τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1154/1988: Εξαίρεση δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών από εφαρμογή κανόνων δημόσιου τομέα, (ΦΕΚ 256/Β/1988), 02-05-1988.

 

Ο Πρωθυπουργός, Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορίου, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του νόμου 1682/1987 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής, προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις κ.λ.π. (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

2. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, στον τομέα οργάνωσης και λειτουργίας τους, για την εκλογίκευση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους ικανότητας, αποφασίζουμε:

 

1. Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ή σε ορισμένες από αυτές, οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμόζονται μόνο σύμφωνα με τους ορισμούς της απόφασης αυτής.

 

α. 1. Στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ-ΑΕ).

2. Στην Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια - Ελληνικές Επενδύσεις, Πετρελαιοειδών και Χημικών (ΕΚΟ ΕΛΕΠΕΧ ΑΕ).

3. Στη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου - Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (ΔΕΠ-ΕΚΥ).

4. Στην Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ ΑΕ).

5. Στην Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ ΔΕΠΕ).

6. Στην Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια - Χημικά (ΕΚΟ Χημικά ΑΕ).

7. Στην ανώνυμη εταιρεία Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης.

8. Στην ASPROFOS ανώνυμη εταιρεία.

9. Στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ ΑΕ).

10. Στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ ΑΕ).

11. Στην Κρατική Φαρμακαποθήκη ανώνυμη εταιρεία.

12. Στην Εθνική Φαρμακοβιομηχανία ανώνυμη εταιρεία.

13. Στη Φαρμέτρικα ανώνυμη εταιρεία.

14. Στις Γενικές Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενία Λαγονήσι) ανώνυμη εταιρεία.

15. Στην Ξενία Τουριστικές Επιχειρήσεις Ελλάδας ανώνυμη εταιρεία.

16. Στην Ολυμπιακή Τουριστική ανώνυμη εταιρεία.

17. Στην Olympic Catering ανώνυμη εταιρεία.

18. Στην Ηλεκτρομηχανική Κύμης ανώνυμη εταιρεία.

19. Στην Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ανώνυμη εταιρεία.

20. Εταιρεία Αναπτύξεως Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών ανώνυμη εταιρεία.

21. Εταιρεία Κεραμικών και Πυρίμαχων ανώνυμη εταιρεία.

22. Εταιρεία Ανάπτυξης Ναυτικής Τεχνολογίας ανώνυμη εταιρεία.

23. Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων ανώνυμη εταιρεία.

24. Ελληνικός Συμβουλευτικός Ταχυδρομικός και Τηλεπικοινωνιακός Οργανισμός ανώνυμη εταιρεία.

25. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

26. Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου ανώνυμη εταιρεία.

27. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

28. Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΒΕΤΑΒΤ) ανώνυμη εταιρεία.

29. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

30. Ελληνικές Αλυκές ανώνυμη εταιρεία.

31. Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

β. Στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) και στις επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτόν.

 

γ. Στις μη τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τις Τράπεζες του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, καθώς και στις θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των φορέων του Δημόσιου Τομέα, πλην των θυγατρικών τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 της υπ' αριθμόν 2334/1989 απόφασης (ΦΕΚ 416/Β/1989).

 

2. Στις Επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται:

 

α. Οι διατάξεις για απόλυση του προσωπικού λόγω συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας (άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου [Ν] 1232/1982).

 

β. Οι διαδικασίες για την απασχόληση προσώπων με μίσθωση έργου (άρθρο 15 του νόμου [Ν] 1735/1987).

 

γ. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982 για το ανώτατο όριο αποδοχών προκειμένου:

 

(1) για ανώτερα στελέχη της ιεραρχίας, όπως αυτή προκύπτει από την οργάνωση της επιχείρησης με ανάλογες επιστημονικές ή τεχνικές ή εμπειρικές γνώσεις και ικανότητες

 

(2) ειδικά στελέχη εκτός της ιεραρχίας της επιχείρησης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις περιλαμβανομένων και των νομικών και γενικότερα των ειδικών συμβούλων

 

(3) Για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, εφόσον ασκεί καθήκοντα Προέδρου για διάστημα πέραν του μηνός, Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικό Διευθυντή, Βοηθό ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.

 

δ. Οι διατάξεις για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση (άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 5 του νόμου [Ν] 1256/1982), προκειμένου να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 της απόφασης αυτής πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης γ, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Σε περίπτωση εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική άδεια του φορέα της πρώτης θέσης ή απασχόλησης των παραπάνω προσώπων για δεύτερη απασχόλησή τους στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

 

Ειδικά για τα μέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το λοιπό διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απαιτείται η προβλεπόμενη από την εκπαιδευτική νομοθεσία άδεια και ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 10% της αντίστοιχης κατά περίπτωση κατηγορίας προσωπικού του οικείου τμήματος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1983.

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Συντάγματος α) οι καθαρές αποδοχές των προσώπων αυτών από τις επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 3 της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το διπλάσιο των καθαρών αποδοχών που λαμβάνουν από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο ήδη εργάζονται ή από τον οποίο συνταξιοδοτούνται και β) εάν οι συνολικές καθαρές αποδοχές, όπως καθορίζονται παραπάνω, είναι μικρότερες από το όριο που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, τότε σε επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 3 μπορεί να καταβάλλουν αποδοχές, οι οποίες μαζί με τις λοιπές θα φθάνουν το όριο αυτό.

 

ε. Οι περιορισμοί για συμμετοχή λειτουργών ή υπαλλήλων ή μισθωτών ή ιδιωτών σε συλλογικά όργανα (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1256/1982), οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1810/1988 και οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των παραπάνω προσώπων σε περισσότερα από τέσσερα συλλογικά όργανα.

 

στ. Οι διατάξεις που προβλέπουν την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης για την αγορά ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού και για την ανάθεση σε τρίτους μηχανογραφικών εργασιών καθώς και τη σχετική γνωμοδότηση του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου (άρθρο 19 παράγραφοι 2-3 του νόμου [Ν] 1400/1983) προκειμένου:

 

Για νέες προμήθειες με διαγωνισμό ύψους μέχρι 35.000.000 δραχμές ετησίως ή για επέκταση υφιστάμενου εξοπλισμού μέχρι 25% επί της αξίας κτήσης του, μέχρι 100.000.000 δραχμές για μία φορά μόνο, με διεθνή διαγωνισμό μόνο.

 

Με ποινή ακυρότητάς τους οι σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κοινοποιούνται υποχρεωτικά με μέριμνα οποιουδήποτε των συμβαλλομένων στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης μέσα σε τριάντα ημέρες από τη σύναψή τους. Στη σχετική προκήρυξη αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος αυτός.

 

ζ. Η διαδικασία και οι περιορισμοί στις αποζημιώσεις για την αποστολή προσώπων στο εξωτερικό (άρθρο 13 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1256/1982), οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπερβούν εκείνες του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 

η. Οι διατάξεις περί προμηθειών του δημόσιου τομέα (άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3982/1959, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 936/1979) εφόσον πρόκειται για προμήθειες μέχρι ποσού 25.000.000 δραχμές συνολικά ετησίως.

 

θ. Οι διατάξεις για την εκτέλεση δημοσίων έργων (νόμος 1418/1984 και προεδρικό διάταγμα 609/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 της υπ' αριθμόν 2334/1989 απόφασης (ΦΕΚ 416/Β/1989), με την υπ' αριθμόν 685/1990 απόφαση του ΣτΕ.

 

3. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται:

 

α) Στις Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες του εδαφίου ε της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, καθώς και στις θυγατρικές Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες τους και

 

β) στους παρακάτω φορείς του Δημόσιου Τομέα:

 

1. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

2. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

3. Ολυμπιακή Αεροπορία.

4. Δημόσια Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

5. Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία.

7. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Ανώνυμη Εταιρεία.

8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) Ανώνυμη Εταιρεία.

9. Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων (ΕΚΕΤΕ) Ανώνυμη Εταιρεία.

10. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Ανώνυμη Εταιρεία.

11. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

12. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) Ανώνυμη Εταιρεία.

13. Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση (ΕΡΤ) Ανώνυμη Εταιρεία.

14. Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

15. Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, για το διάστημα της μελέτης και κατασκευής του Αεροδρομίου.

16. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).

17. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

Στους παρακάτω φορείς εφαρμόζεται μόνο η παράγραφος 2)γ της απόφασης:

 

1. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

2. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

3. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

4. Οργανισμός Ασφαλίσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7 της υπ' αριθμόν 2334/1989 απόφασης (ΦΕΚ 416/Β/1989).

 

4. Με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8, οι αποφάσεις των οικείων νομικών προσώπων για τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2, 6 και 7 της απόφασης αυτής, λαμβάνονται από τα εκάστοτε αρμόδια όργανα σύμφωνα με τη νομοθεσία που τα διέπει. Ειδικότερα στις παρακάτω αποφάσεις θα προσδιορίζονται οι θέσεις εργασίας των υπηρετούντων είτε νεοπροσλαμβανόμενων για την εφαρμογή της παραγράφου 2)γ (1 και 2).

 

Η απόφαση αυτή ή ορισμένες διατάξεις αυτής, μπορεί να ανακληθεί για συγκεκριμένη επιχείρηση εφόσον η οικονομική της αποτελεσματικότητα δεν κριθεί από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας ικανοποιητική στα πλαίσια των οικονομικών στόχων που τίθενται:

 

1) Από τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1)β.

 

2) από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1)γ.

 

3) από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας προκειμένου για τις τραπεζικές εταιρείες της παραγράφου 3.

 

4) από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προκειμένου για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 1)α και 3.

 

5) από το Εποπτεύον Υπουργείο προκειμένου για τις λοιπές.

 

5. Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α. Για επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 100 άτομα προσωπικό, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5.

 

Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 έως 200 άτομα ο συνολικός αριθμός των θέσεων που προσδιορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού προσωπικού της επιχείρησης.

 

Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 200 έως 1.000 άτομα επιτρέπονται δύο ακόμα θέσεις για κάθε 100 επιπλέον άτομα.

 

Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1.000 έως 15.000 άτομα επιτρέπονται επτά ακόμα θέσεις για κάθε 1.000 επιπλέον άτομα.

 

Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 15.000 άτομα και άνω επιτρέπονται δύο ακόμα θέσεις για κάθε 1.000 επιπλέον άτομα.

 

β. Το σύνολο των καθαρών αμοιβών για κάθε ένα από τα πρόσωπα των περιπτώσεων γ (1) και (2), της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο της καθαρής μέσης αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης όπως αυτή ορίζεται από το πηλίκο της συνολικής καθαρής μισθοδοσίας της επιχείρησης (που περιλαμβάνει όλες τις κατηγορίες αμοιβών όπως δώρα, επιδόματα, υπερωρίες κ.λ.π.) δια τους αριθμού των απασχολουμένων.

 

Στις επιχειρήσεις των παραγράφων 1)β και 1)γ οι καθαρές αποδοχές του Προέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή, Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, που αποδεσμεύονται από το ανώτερο όριο αποδοχών που προβλέπεται στο άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το εξαπλάσιο της καθαρής μέσης αμοιβής του προσωπικού της επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο. Στις επιχειρήσεις των παραγράφων 1)α και 3, το ύψος των αποδοχών του Προέδρου, Διοικητή, Υποδιοικητή, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή, Βοηθού ή Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή, καθορίζεται εκάστοτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Μετά τον παραπάνω καθορισμό τα κατά νόμο αρμόδια όργανα θα εκδίδουν τις σχετικές αποφάσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

γ. Η συνολική καθαρή επιβάρυνση της μισθοδοσίας του συνόλου των στελεχών που αμείβονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2)γ (1) και (2) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της συνολικής καθαρής μισθοδοσίας επί το συντελεστή 0,50 επί το κλάσμα που έχει αριθμητή τον ανώτατο αριθμό επιτρεπομένων στελεχών και παρανομαστή το συνολικό αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση.

 

Σε περίπτωση που οι ανάγκες των επιχειρήσεων κατ' εφαρμογή των παραγράφων 2)γ, 2)δ απαιτούν αριθμό θέσεων ή ύψος αμοιβών που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας, Εθνικής Οικονομίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης η οποία υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών / Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και η οποία εισηγείται σχετικά.

 

6. Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1)α, στην παράγραφο 3 και στις ακόλουθες επιχειρήσεις και οργανισμούς, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για προσλήψεις προσωπικού (νόμος [Ν] 1735/1987) και για αναστολή των διορισμών (άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1232/1982) προκειμένου για πλήρωση θέσεων ανώτερων στελεχών της ιεραρχίας, όπως αυτή προκύπτει από την οργάνωση της επιχείρησης με ανάλογες επιστημονικές ή τεχνικές ή εμπειρικές γνώσεις και ικανότητες ή την πρόσληψη ειδικών στελεχών σε θέσεις εκτός της ιεραρχίας της επιχείρησης με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις περιλαμβανομένων και των νομικών και γενικότερα των ειδικών συμβούλων.

 

1. Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣ) - Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Επιχείρηση Αστικών Συγκοινωνιών (ΕΑΣ) - Ανώνυμη Εταιρεία.

3. Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθήνας-Πειραιά (ΗΣΑΠ) Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθήνας-Πειραιά (ΗΛΠΑΠ).

5. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ) Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης (ΔΕΠΟΣ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

7. Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑ - νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου).

8. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

9. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΔΙΕ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

10. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

11. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

12. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας (ΕΟΠ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

13. Ινστιτούτο Γεωργικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

 

7. Στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1(β) και (γ) καθώς και στις ακόλουθες:

 

1. Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία.

2. Διώρυγα Κορίνθου Ανώνυμη Εταιρεία.

3. Ηλιακό χωριό Ανώνυμη Εταιρεία.

4. Ελληνικού Αυτοκινητόδρομοι Ανώνυμη Εταιρεία.

5. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

6. Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για προσλήψεις προσωπικού (νόμου [Ν] 1735/1987) και για αναστολή των διορισμών (άρθρο 16 του νόμου [Ν] 1232/1982) προκειμένου για πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού.

 

8. Α. Οι όροι και η διαδικασία προσλήψεων του προσωπικού των οργανισμών και επιχειρήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 καθορίζονται ως εξής:

 

Κάθε έτος καταρτίζεται προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και έκτακτου προσωπικού, με τον οποίο γνωστοποιείται ο αριθμός των υπαλλήλων των οποίων κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και η διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

 

Ο προγραμματισμός προσλήψεων πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτική έκθεση στην οποία θα δικαιολογούνται οι λόγοι που επιβάλλουν τις αιτούμενες προσλήψεις και θα αναγράφονται στοιχεία:

 

α) για το προσωπικό κατά ειδικότητα που υπηρετεί στην ημερομηνία κατάρτισης του προγραμματισμού,

β) για το προσωπικό κατά ειδικότητα που αποχώρησε τα δύο τελευταία χρόνια,

γ) την πορεία του όγκου εργασιών (πωλήσεις, παραγωγή κ.λ.π.) κατά τα τελευταία δύο χρόνια και

δ) τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό για προσλήψεις προσωπικού.

 

Ο προγραμματισμός προσλήψεων υποβάλλεται:

 

α) Στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

β) Στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (ΟΑΕ) από τις επιχειρήσεις που ελέγχονται απ' αυτόν ή στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών από τις λοιπές επιχειρήσεις.

 

Στη συνέχεια η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων διαβιβάζουν τυχόν προτάσεις τους για μερική ή ολική έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους, ο οποίος παρέχει και τη μερική ή ολική έγκριση.

 

Για τις προσλήψεις του προσωπικού οι επιχειρήσεις θα εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στους Κανονισμούς Οργάνωσης και Λειτουργίας τους, εκτός εάν ορίζεται άλλως στην εγκριτική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της απόφασης αυτής, οι προτάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων πρέπει να έχουν περιέλθει στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης μέχρι 15-05-1988.

 

Β. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις απασχόλησης προσώπων με μίσθωση έργου (παράγραφοι 2)β και 3).

 

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της απόφασης αυτής η Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών υποβάλλει εισηγήσεις στους Υπουργούς Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό.

 

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται η 2968/1987 απόφαση (ΦΕΚ 507/Β/1987).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-04-1988

 

Ο Πρωθυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.