Απόφαση 2334/89

Απόφαση 2334/1989: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 1154/1988 Εξαίρεση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών από εφαρμογή κανόνων δημοσίου τομέα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2334/1989: Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 1154/1988 Εξαίρεση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών από εφαρμογή κανόνων δημοσίου τομέα, (ΦΕΚ 416/Β/1989), 31-05-1989.

 

Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 του νόμου 1682/1987 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής, προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις κ.λ.π. (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

2. Την κοινή υπουργική απόφαση 1154/1988 Εξαίρεση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών από εφαρμογή κανόνων δημοσίου τομέα (ΦΕΚ 256/Β/1988).

 

3. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, στον τομέα οργάνωσης και λειτουργίας τους, για την εκλογίκευση της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την βελτίωση της ανταγωνιστικής τους ικανότητας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την κοινή υπουργική απόφαση 1154/1988 (ΦΕΚ 256/Β/1988) ως εξής:

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1)α προστίθενται οι παρακάτω φορείς:

 

{27. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

28. Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΒΕΤΑΒΤ) ανώνυμη εταιρεία.

29. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

30. Ελληνικές Αλυκές ανώνυμη εταιρεία.

31. Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις (ΕΛΓΑ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.}

 

2. Η παράγραφος 1)γ τροποποιείται ως εξής:

 

{γ. Στις μη τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από τις Τράπεζες του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτές ορίζονται στο εδάφιο ε της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, καθώς και στις θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των φορέων του Δημόσιου Τομέα, πλην των θυγατρικών τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών.}

 

3. Η περίπτωση (3) της παραγράφου 2)γ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{(3) Για τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, εφόσον ασκεί καθήκοντα Προέδρου για διάστημα πέραν του μηνός, Διοικητή, Υποδιοικητή, Γενικό Διευθυντή, Βοηθό ή Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.}

 

4. Η παράγραφος 2)δ αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις για την πολυθεσία και πολυαπασχόληση (άρθρο 1 παράγραφοι 1 έως 5 του νόμου [Ν] 1256/1982), προκειμένου να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 της απόφασης αυτής πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης γ, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου τομέα ή έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Σε περίπτωση εργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική άδεια του φορέα της πρώτης θέσης ή απασχόλησης των παραπάνω προσώπων για δεύτερη απασχόλησή τους στις προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

 

Ειδικά για τα μέλη του Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) ή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και το λοιπό διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, απαιτείται η προβλεπόμενη από την εκπαιδευτική νομοθεσία άδεια και ο συνολικός αριθμός τους δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 10% της αντίστοιχης κατά περίπτωση κατηγορίας προσωπικού του οικείου τμήματος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Για τα μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 459/1983.

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 104 παράγραφος 2 του Συντάγματος α) οι καθαρές αποδοχές των προσώπων αυτών από τις επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 3 της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το διπλάσιο των καθαρών αποδοχών που λαμβάνουν από το φορέα του δημόσιου τομέα στον οποίο ήδη εργάζονται ή από τον οποίο συνταξιοδοτούνται και β) εάν οι συνολικές καθαρές αποδοχές, όπως καθορίζονται παραπάνω, είναι μικρότερες από το όριο που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1256/1982, τότε σε επιχειρήσεις των παραγράφων 1 και 3 μπορεί να καταβάλλουν αποδοχές, οι οποίες μαζί με τις λοιπές θα φθάνουν το όριο αυτό.}

 

5. Η παράγραφος 2)ε αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι περιορισμοί για συμμετοχή λειτουργών ή υπαλλήλων ή μισθωτών ή ιδιωτών σε συλλογικά όργανα (άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1256/1982), οι περιορισμοί της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 1810/1988 και οι περιορισμοί της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1505/1984. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των παραπάνω προσώπων σε περισσότερα από τέσσερα συλλογικά όργανα.}

 

6. Η παράγραφος 2)η καταργείται και η παράγραφος 2)θ αριθμείται σε 2)η.

 

7. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε και στ της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται:

 

α) Στις Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες του εδαφίου ε της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, καθώς και στις θυγατρικές Τραπεζικές ανώνυμες εταιρείες τους και

 

β) στους παρακάτω φορείς του Δημόσιου Τομέα:

 

1. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

2. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος.

3. Ολυμπιακή Αεροπορία.

4. Δημόσια Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.

5. Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία.

6. Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Ανώνυμη Εταιρεία.

7. Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) Ανώνυμη Εταιρεία.

8. Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ) Ανώνυμη Εταιρεία.

9. Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων (ΕΚΕΤΕ) Ανώνυμη Εταιρεία.

10. Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) Ανώνυμη Εταιρεία.

11. Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

12. Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) Ανώνυμη Εταιρεία.

13. Ελληνική Ραδιοφωνία - Τηλεόραση (ΕΡΤ) Ανώνυμη Εταιρεία.

14. Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (ΔΕΠΑΝΟΜ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

15. Αερολιμήν Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία, για το διάστημα της μελέτης και κατασκευής του Αεροδρομίου.

16. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ).

17. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

Στους παρακάτω φορείς εφαρμόζεται μόνο η παράγραφος 2)γ της απόφασης:

 

1. Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

2. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

3. Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (ΑΣΟ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

4. Οργανισμός Ασφαλίσεων Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.}

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-05-1989

 

Ο Πρωθυπουργός

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.