Απόφαση 11601/95

Απόφαση 11601/1995: Καθορισμός αριθμητικών συντελεστών δόμησης και λοιπών όρων δόμησης στον συνοικισμό Ραφήνας (τομείς Α, Β και Β1 - Διανομή Υπουργείου Γεωργίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 11601/1995: Καθορισμός αριθμητικών συντελεστών δόμησης και λοιπών όρων δόμησης στον συνοικισμό Ραφήνας (τομείς Α, Β και Β1 - Διανομή Υπουργείου Γεωργίας), (ΦΕΚ 305/Δ/1995), 10-05-1995.

 

Ο Περιφερειακής Διευθυντής Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9 και τις διατάξεις του νόμου 1577/1985.

 

Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985.

 

Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

Τη με αριθμό 282/1994 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Ραφήνας.

 

Την από 18-01-1995 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

Την από 26-01-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (συνεδρίαση 3η, πράξη 8η)

 

Το με αριθμό ΔΤΕ/α/1688/147/1995 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικών Εφαρμογών Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Την από 17-02-1995 εισήγηση γραφείου ΕΠΑ προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής.

 

Την από 23-02-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικής Αττικής (συνεδρίαση 7η, πράξη 15η)

 

Την με αριθμό 20/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 25-04-1995

 

Ο Περιφερειακής Διευθυντής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.