Απόφαση 116359/16

Απόφαση 116359/2016: Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 116359/2016: Τροποποίηση-Επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων, (ΦΕΚ 2769/Β/2016), 02-09-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 1, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 254, 257, 258 και 280 παράγραφος Ι του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως σήμερα ισχύουν.

 

2. Την πράξη υπουργικού συμβουλίου υπ' αριθμόν 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

3. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

4. Την υπ' αριθμόν 77912/16422/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΦΟΡ1Γ-ΣΩΛ).

 

5. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν 63939/13467/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων (ΦΕΚ 3135/Β/2012).

 

8. Την υπ' αριθμόν 200/22-09-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου Νομού Ιωαννίνων περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του εν λόγω Δήμου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 3/16-02-2016 πρακτικό (αριθμός γνωμοδότησης 02/16-02-2016) του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Ιωαννίνων, με το οποίο εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 200/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζαγορίου.

 

10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4477/13-06-2016 οικονομική βεβαίωση του εν λόγω Δήμου, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμόν 63939/13467/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την τροποποίηση -επικαιροποίηση του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου ως προς την διάρθρωση των Υπηρεσιών, την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων, την κατάργηση του τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας και του αντίστοιχου κλάδου προϊσταμένων καθώς και την αποτύπωση στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του συνόλου των οργανικών θέσεων με τις διατηρούμενες κενές (ΦΕΚ 3200/Β/2012), την αποτύπωση των δύο θέσεων ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, που δεν είχαν καταχωρηθεί στους σχετικούς πίνακες στις καταργούμενες ή διατηρούμενες θέσεις, καθώς και την μετατροπή μιας κενής οργανικής διατηρούμενης θέσης ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

 

Έτσι ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Ζαγορίου διαμορφώνεται, ως εξής:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Γραφείου Διαφάνειας

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τεχνικών έργων, περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Πολεοδομίας

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Τουρισμού

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις Τοπικές Κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες.

 

Άρθρο 13: Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Ζαγορίου με έδρα τους Μηλιωτάδες - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Τύμφης με έδρα το Τσεπέλοβο - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Βοβούσας με έδρα τη Βοβούσα - Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Δημοτικής Ενότητας Πάπιγκου με έδρα το Πάπιγκο

 

Μέρος 3: Διοίκηση -Εποπτεία -Συντονισμός

 

Άρθρο 14: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 16: Κανονισμοί Λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Οργανικές Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 17: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 19: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 21: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ιωάννινα, 09-08-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.