Απόφαση 1190/94

Απόφαση ΕΠΑ/1190/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου νομού Χαλκιδικής - Υπαγωγή στις ρυθμίσεις περί εισφορών των άρθρων 8 και 12 του νόμου 1337/1983 των οικοπέδων της περιοχής Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1190/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου νομού Χαλκιδικής - Υπαγωγή στις ρυθμίσεις περί εισφορών των άρθρων 8 και 12 του νόμου 1337/1983 των οικοπέδων της περιοχής Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης, (ΦΕΚ 914/Δ/1994), 05-09-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού

 

4. Την υπ' αριθμόν 41/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυχρόνου επί της πολεοδομικής μελέτης και των υποβληθεισών κατ' αυτής ενστάσεων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 45/1994 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πολυχρόνου με την οποία προτείνεται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις περί εισφορών των άρθρων 8 και 12 του νόμου 1337/1983 των οικοπέδων που βρίσκονται εντός της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Πολυχρόνου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 12η συνεδρίαση της από 15-07-1994 γνωμοδότησης Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με τον νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992).

 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Πολυχρόνου νομού Χαλκιδικής σύμφωνα με την συνημμένη πινακίδα ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:1000 η οποία συντάχθηκε από την κοινότητα Πολυχρόνου και θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Εντός της περιοχής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού επιβάλλονται οι εξής όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

Ποσοστό κάλυψης: 50%
Συντελεστής δόμησης: 0.4
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 6.5 m με αφετηρία μέτρησης το πέριξ φυσικό έδαφος.
Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2
Υποχρεωτική κατασκευή στέγης πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών μεγίστου ύψους 2 m και μεγίστης κλίσης 30%
Η απόσταση Δ του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ορίζεται 2.5 m.
Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis, ο δε έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κατασκευών είναι υποχρεωτικός.
Αρτιότητα: ελάχιστο εμβαδόν 500 m2, ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Εφόσον προϋφίστανται της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης με την προϋπόθεση εγγραφής κτίσματος ελαχίστου εμβαδού 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών.

 

β) Που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 150 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 8 m καθώς επίσης και την προϋπόθεση εγγραφής κτίσματος ελάχιστης επιφάνειας 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών.

 

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων ορίζονται οι εξής:

 

Α. Για τουριστικές εγκαταστάσεις που η εγκατάστασή τους εγκρίνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού:

 

Συντελεστής δόμησης 0.5
Ποσοστό κάλυψης 60% και
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m από το πέριξ φυσικό έδαφος.

 

Β. Σε μικρά οικόπεδα που προϋφίστανται της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης εμβαδού μικρότερου των 300 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται 1 με maximum δόμηση τα 120 m2.

 

Από τις διατάξεις του κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Εγκρίνεται η υπαγωγή των οικοπέδων στις ρυθμίσεις περί εισφορών των άρθρων 8 και 12 του νόμου 1337/1983, όσον αφορά την εισφορά σε χρήμα ισχύει το άρθρο 6 του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

a.1190.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 26-08-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.