Απόφαση 12-1199/20

Απόφαση 12/1199/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΩΡΕΛ AKTE στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής κοινότητας Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12/1199/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΩΡΕΛ AKTE στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής κοινότητας Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων, (ΦΕΚ 6/Δ/2020), 21-01-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2020) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 140055/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014- Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

7. Το υπ' αριθμόν 238802/6687/Φ.1.10.7/07-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ελεγμένος και θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος του θέματος όπως συντάχθηκε από τους μελετητές: ΚΑΚΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ.

 

8. Την υπ' αριθμόν 94131/427/10-05-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 68ΦΑ7ΛΗ-0Τ7) ΠΣΕ/ΔΙΠΕΧΩΣ/Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων διευθέτησης στο ρέμα του θέματος.

 

9. Την υπ' αριθμόν ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΠΚΑΜ/140285/ 97153/2191/407/10-04-2019 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας, στα πλαίσια διαβούλευσης για την έκδοση του ως άνω ΠΠΔ.

 

10. Το υπ' αριθμόν 2947/199837/20-11-2019 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσαμε για απόψεις την τμηματική οριοθέτηση του θέματος στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

11. Το υπ' αριθμόν 4357/206476/16.12.2019/ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (θετική γνωμοδότηση υπό όρους) επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Χαλκιδέων δεν διαβίβασε στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, την άποψη του επί του φακέλου της οριοθέτησης εντός της προβλεπόμενης από την παράγραφο 2.3 του άρθρο 3 του νόμου 4258/2014 προθεσμίας, και κατά συνέπεια σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη αυτή.

 

13. Την υπ' αριθμόν 3299/223934/20-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεάς Ελλάδας καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΩΡΕΛ AKTE στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής κοινότητας Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων.

 

14. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1094/10310/22-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΩΡΕΛ AKTE στην εκτός σχεδίου περιοχή της τοπικής κοινότητας Ανθηδώνας του Δήμου Χαλκιδέων, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών τους οριογραμμών που σημειώνονται με κόκκινη γραμμή και αναπαρίσταται επί των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:500 (α) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, Αριθμός σχεδίου 1)α & (β) ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ, Αριθμός σχεδίου 1Β, που προέκυψαν από την υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από τους μελετητές: ΚΑΚΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με τα τοπογραφικά διαγράμματα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.12-1199.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 07-01-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.