Απόφαση 140055/17

Απόφαση 140055/2017: Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 140055/2017: Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης, (ΦΕΚ 428/Β/2017), 15-02-2017.

 

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Υποδομών και Μεταφορών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 696/1974, όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014), όπως ισχύει.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 322/2013 κοινής υπουργικής απόφασης Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 679/Β/2013).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 4) του προεδρικού διατάγματος 24/2010 Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (ΦΕΚ 141/Α/2012), όπως ισχύει.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 70/2015 περί ανασύστασης και μετονομασίας των Υπουργείων (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

10. Το προεδρικό διάταγμα 123/2016 Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 208/Α/2016).

 

11. Το προεδρικό διάταγμα 125/2016 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 210/Α/2016).

 

12. Την υπ' αριθμόν Υ198/2016 απόφαση Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο (ΦΕΚ 3722/Β/2016).

 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Α. Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης

 

Οι δια του παρόντος οριζόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, αφορούν το περιεχόμενο του Φακέλου Οριοθέτησης που συντάσσεται σύμφωνα με τον νόμο 4258/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο και Περιεχόμενο του Φακέλου Οριοθέτησης

Άρθρο 2: Τοπογραφική αποτύπωση

Άρθρο 3: Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη

Άρθρο 4: Συνοπτική Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 5: Πρόταση για τον καθορισμό των οριογραμμών (Πρόταση Οριοθέτησης)

 

Β. Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης της υδραυλικής μελέτης για την προσωρινή οριοθέτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 4258/2014

 

Άρθρο 6

 

Γ. Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης

 

Άρθρο 7

Άρθρο 8: Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 9: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 13-01-2017

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.