Απόφαση 1209/87

Απόφαση ΤΠ/1209/1987: Καθορισμός των ορίων του οικισμού Ηλιοβούνι της κοινότητας Νέας Κερασούντας νομού Πρέβεζας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΤΠ/1209/1987: Καθορισμός των ορίων του οικισμού Ηλιοβούνι της κοινότητας Νέας Κερασούντας νομού Πρέβεζας, (ΦΕΚ 662/Δ/1987), 14-07-1987.

 

Ο Νομάρχης Πρέβεζας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και συγκεκριμένα το άρθρο 8 παράγραφος 17.

 

3. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των ορίων των οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

 

6. Την 54/1986 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου της κοινότητας Νέας Κερασούντας για την οριοθέτηση του οικισμού Ηλιοβούνι, με την οποία συμφωνεί με την προτεινόμενη οριοθέτηση.

 

7. Την Γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πρέβεζας, όπως διατυπώθηκε στο 1ο πρακτικό, (θέμα 17ο) της 17-03-1987, με την οποία εισηγείται κατά πλειοψηφία για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Ηλιοβούνι της κοινότητας Νέας Κερασούντος και τον καθορισμό όρων δόμησης ως εξής:

 

α) Τα όρια του οικισμού Ηλιοβούνι της κοινότητας Νέας Κερασούντας, όπως φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα (κλίμακας 1:5.000) που φέρει την σφραγίδα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

β) Ελάχιστο όριο αρτιότητας 300 m2.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών 7.5 m, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Ηλιοβούνι της κοινότητας Νέας Κερασούντας, όπως φαίνονται στο συνημμένο χάρτη με κλίμακα 1:5.000, που φέρει την σφραγίδα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

2. Κατατάσσουμε τον οικισμό Ηλιοβούνι της κοινότητας Νέας Κερασούντας σύμφωνα με το δελτίο κατηγοριοποίησης των οικισμών της μελέτης των Ανοικτών Πόλεων του νομού Πρέβεζας σε μικρό, συνεκτικό, φθίνοντα, αδιάφορο.

 

3. Καθορίζουμε ελάχιστο όριο αρτιότητας οικοπέδων τα 300 m2.

 

4. Κατά παρέκκλιση μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο (Διανομή Υπουργείου Γεωργίας) θα θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που κατατμήθηκαν από 03-05-1985 (ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης αυτής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με ελάχιστα όρια: προσώπου 14 m και εμβαδού 300 m2.

 

5. Καθορίζουμε μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7.5 m για τα κτίρια μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο (Διανομή υπουργείου Γεωργίας).

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το συνημμένο διάγραμμα, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.1209.87

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πρέβεζα, 03-04-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.