Απόφαση 1227/93

Απόφαση ΕΠΑ/1227/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης κοινότητας Κρήμνης (εντός ορίων) νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1227/1993: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης κοινότητας Κρήμνης (εντός ορίων) νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 120/Δ/1993), 17-02-1993.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕK 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 223/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 17/1990, 19/1990, 21/1990, 4/1991, 8/1991, 1/1992, 2/1992 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κρήμνης επί της Πολεοδομικής Μελέτης και επί των ενστάσεων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 13η (συνεδρίαση) / 6ο θέμα / 22-07-1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

6. Το υπ' αριθμόν 148/1991 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα και ειδικότερα το άρθρο 29Α, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη κοινότητας Κρήμνης (εντός ορίων), σύμφωνα με τις 2 συνημμένες πινακίδες οι οποίες αφού θεωρήθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

Καθορίζονται οι όροι δόμησης της περιοχής Πολεοδομικής Μελέτης ως εξής:

 

Αρτιότητα

 

Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2, ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

 

Πρώτη παρέκκλιση αρτιότητας με όσο εμβαδόν και πρόσωπο και αν έχουν εφ' όσον προϋφίστανται της 03-05-1985.

 

Δεύτερη παρέκκλιση αρτιότητας με όσο εμβαδόν και πρόσωπο και αν έχουν μετά τη ρυμοτόμηση, εφ' όσον προϋφίστανται της ημερομηνίας ισχύος της παρούσας και έχουν πριν τη ρυμοτόμηση ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

Ποσοστό κάλυψης 70%.
Συντελεστής δόμησης σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).
Μέγιστο Επιτρεπόμενο Ύψος 7.5 + 1.5 m λόγω κεκλιμένης στέγης.
Αποστάσεις από όρια 2.5 m.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1227.93

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 28-01-1993.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.