Απόφαση 12461/15

Απόφαση 12461/2015: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ζίχνης νομού Σερρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12461/2015: Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ζίχνης νομού Σερρών, (ΦΕΚ 1888/Β/2015), 08-09-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

2. Σύσταση Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 37Α/1987, τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 22/1990 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦEΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 95, 97, 102 παράγραφος 1, 104 παράγραφος 2, 254, 257 παράγραφοι 2)γ, 3 και 5, 258 παράγραφοι 1, 2 και 3 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010)

 

6. Την υπ' αριθμόν 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Ζίχνης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 11562/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 2312/Β/2011) και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 181/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου όπως αυτή εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 6519/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1254/Β/2013).

 

7. Την υπ' αριθμόν 41/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ζίχνης, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

8. Τo υπ' αριθμόν 01-12-2015 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου νομού Σερρών που γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ζίχνης.

 

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 590.070,90 € για το έτος 2015 η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Νέας Ζίχνης και για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους ποσού 1.038.000,00€, η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ζίχνης ως εξής:

 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Νέας Ζίχνης

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου
 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες κεντρικών υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες ιδιαίτερου γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες γραφείου επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες γραφείου διοικητικής βοήθειας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες νομικής υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας, παιδείας, οικονομικής ανάπτυξης, προγραμματισμού πληροφορικής και διαφάνειας

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες διεύθυνσης διοικητικών, οικονομικών, τεχνικών υπηρεσιών και περιβάλλοντος - Τμήμα διοικητικών υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Άρθρο 9: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα την Αλιστράτη

Άρθρο 10: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τον Γαζώρο και Δραβήσκο

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 11: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Άρθρο 13: Ειδικές θέσεις

Άρθρο 17: Θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Άρθρο 18: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 19: Τελικές διατάξεις

 

 

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή η ισχύς της οποίας αρχίζει από την δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 28-07-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.