Απόφαση 125900/16

Απόφαση 125900/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος Βαένι στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 125900/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος του ρέματος Βαένι στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 296/Δ/2016), 06-10-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

3. Την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

4. Το νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 56).

 

5. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

6. Το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 55862/3726/02-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ 56492/2405/03-11-2015) με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος τμηματικής οριοθέτησης υδατορέματος εντός των Διοικητικών ορίων της τοπικής κοινότητας Δοτσικού, του Δήμου Γρεβενών, με τα παρακάτω συνημμένα:

 

Το με αριθμό πρωτοκόλλου 124089/1499/27-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα Διαβίβαση φακέλου τμηματικής οριοθέτησης ρέματος πλησίον της ιδιοκτησίας της Λάγκα Μαγδαληνής του Γεωργίου στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικό, Δήμου Γρεβενών προς επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του υδατορέματος με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, ο φάκελος τμηματικής οριοθέτησης υδατορέματος καθώς και η Γνωμοδότηση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.
Το φάκελο πρότασης οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Βαένι, με την Οριζοντιογραφία οριοθέτησης του ρέματος (Αριθμός Σχεδίου 2) και την Τεχνική Έκθεση μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία και μελέτες του ρέματος. Η μελέτη συντάχθηκε και υπογράφεται από την Εταιρεία Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε. ΛΑΓΚΑΣ Δ. ΒΙΚΕΛΟΥΔΑΣ Δ. - ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΣ Δ. και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το με αριθμό πρωτοκόλλου 48441/01-09-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων προς το Δήμο Γρεβενών με το οποίο ζητείται η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το με αριθμό πρωτοκόλλου 21073/07-10-2015 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με συνημμένη την με αριθμό 453/2015 ομόφωνα θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Αριθμός πρακτικού 22/06-10-2015) προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΑΠ ΔΤΥΠΔΜ 124089/1499/09-10-2015) για τον καθορισμό οριογραμμής του ρέματος Βαένι πλησίον της ιδιοκτησίας της Λάγκα Μαγδαληνής στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού του Δήμου Γρεβενών.
Φ/Αντίγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου 48441/392/30-04-2015 αίτησης του μηχανικού Καλαμπούκα Γεωργίου (για την Λιάγκα Μαγδαληνή) για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ρέματος.
Φ/Αντίγραφο του με αριθμό 3621/2002 συμβολαίου πώλησης αγροτικού ακινήτου στην Λάγκα Μαγδαληνή με το Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού Κωνσταντίνου Χατζή.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 56492/2405/20-11-2015 έγγραφο της υπηρεσίας προς ενημέρωση των αρμοδίων για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων της μελέτης.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 542/09-12-2015 έγγραφο της Εταιρείας Μελετών Ελληνικά Δάση Ο.Ε., από την οποία και εκπονήθηκε η μελέτη, με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣ 65642/2767/15-12-2015) 3 αντίγραφα του φακέλου τμηματικής οριοθέτησης του υδατορέματος σε έντυπη και 7 σε ηλεκτρονική μορφή(CD).

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 65642/2767/23-12-2015 έγγραφο της υπηρεσίας αποστολής της Μελέτης οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Βαένι, για διατύπωση απόψεων από τούς γνωμοδοτούντες φορείς.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6779/4579/15/11-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 2336/12-01-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας με θετική γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα του θέματος, με παρατηρήσεις.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2512/12-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 4083/15-01-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομού Γρεβενών σύμφωνα με το οποίο το τμήμα του προς οριοθέτηση ρέματος Βαένι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και δεν έχουν αντίρρηση για την εν λόγω οριοθέτηση.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 17/12-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 4217/15-01-2016) έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, με θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης, υπό τον όρο:

 

{Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.}

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 11/21-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 7431/22-01-2016) έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου-Αώου και Πίνδου, σύμφωνα με το οποίο η θέση του υπό εξέταση έργου βρίσκεται εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και της Περιφερειακής ζώνης αυτού και ως εκ τούτου δεν είναι αρμόδιος να γνωμοδοτήσει.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/3215/1954/39/31/20-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 12976/3.02.2016) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας προς την Υπηρεσία σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν αντίρρηση για την έγκριση της μελέτης του θέματος, υπό τους όρους:

 

Σε περίπτωση, ωστόσο, που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα κατά τη διάρκεια των εργασιών, επισημαίνουμε την υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε αυτήν την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8/11-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 18502/15-02-2016) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών προς την Υπηρεσία, παροχής πληροφοριών σχετικά με προβλεπόμενη αυτοψία στο χώρο.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 463/16-03-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 39320/22-03-2016) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών προς την Υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο δεν έχουν αντίρρηση για την εκτέλεση του έργου υπό τους όρους:

 

Οι εργασίες θα γίνουν με την παρακολούθηση του αρμοδίου υπαλλήλου της Υπηρεσίας, που θα ειδοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών με την κατάθεση γραπτής ειδοποίησης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών.
Σε κάθε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακόπτονται και θα ειδοποιείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, η οποία θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Από την έκβαση της ανωτέρω έρευνας θα εξαρτηθεί και η πορεία του έργου, κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την Αρχαιολογική Νομοθεσία νόμος 3028/2002, άρθρα 8, 9, 10, 37.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 584/16-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 89945/23-06-2016) έγγραφο της Εταιρείας Μελετών Ελληνικά Δάση ΟΕ με το οποίο:

 

δίνονται επεξηγήσεις για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης
διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία 3 αντίγραφα της Οριζοντιογραφίας (Σχέδιο 2) σε έντυπη μορφή και 3 σε ηλεκτρονική μορφή (CD), της τμηματικής οριοθέτησης του υδατορέματος Βαένι (συμπληρωμένα και διορθωμένα με τις παρατηρήσεις του σχετικού 12) εγγράφου της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας), στην οποία σημειώνονται με μπλε διακεκομμένη γραμμή (που καθορίζεται από τα σημεία 1, 2, ... 39, 40 και 41, 42...72, 73) οι γραμμές οριοθέτησης. Τα αντίγραφα ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν εκ νέου στη συνέχεια στις 21-07-2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 22/16-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣΔΜ 92432/28-06-2016) έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Γρεβενών σύμφωνα με το οποίο ο οικισμός Δοτσικό του Νομού Γρεβενών δεν χαρακτηρίζεται ως Παραδοσιακός Οικισμός.

 

21. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη οριοθέτηση του τμήματος του ρέματος Βαένι στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικό με μέριμνα της Λάγκα Μαγδαληνής, δεν περιλαμβάνει έργα διευθέτησης και δεν προβλέπει παρέμβαση στο ρέμα, δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες Διεύθυνσης Δασών Γρεβενών και δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο Αρχαιολογικό χώρο και παραδοσιακό οικισμό.

 

22. Τη θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την επικύρωση των οριογραμμών του τμήματος του ρέματος Βαένι στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μήκους 115,64 m πλησίον ιδιοκτησίας Λάγκα Μαγδαληνής, όπως αυτές περιγράφονται στην από τον Οκτώβριο 2015 μελέτη οριοθέτησης του ρέματος και αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία ρέματος της 21-07-2016 (σχετικό 19), οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε., ΛΑΓΚΑΣ Δ. - ΒΙΚΕΛΟΥΔΑΣ Δ. - ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΣ Δ. και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης έργων στο χώρο, εκτός των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, θα πρέπει να τηρούνται από τους αρμόδιους και οι όροι των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών (σχετικά 14, 16 και 18), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές του τμήματος του ρέματος Βαένι στην Τοπική Κοινότητα Δοτσικού Δήμου Γρεβενών, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μήκους 115,64 m πλησίον ιδιοκτησίας Λάγκα Μαγδαληνής, όπως αυτές περιγράφονται στην από τον Οκτώβριο 2015 μελέτη οριοθέτησης του ρέματος και αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία ρέματος της 21-07-2016 (σχετικό 19), οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρεία Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ Ο.Ε., ΛΑΓΚΑΣ Δ .- ΒΙΚΕΛΟΥΔΑΣ Δ. - ΤΣΟΜΠΑΝΙΚΟΣ Δ., και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σε περίπτωση πραγματοποίησης έργων στο χώρο, εκτός των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, θα πρέπει να τηρούνται από τους αρμόδιους και οι όροι των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών (σχετικά 14, 16 και 18).

 

a.125900.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τη συνημμένη οριζοντιογραφία να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κοζάνη, 26-08-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.