Απόφαση 12640/96

Απόφαση 12640/1996: Τροποποίηση της ΧΕ/6210/1987 (ΦΕΚ 889/Δ/1987) απόφασης Νομάρχη Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 12640/1996: Τροποποίηση της ΧΕ/6210/1987 (ΦΕΚ 889/Δ/1987) απόφασης Νομάρχη Αχαΐας, (ΦΕΚ 1385/Δ/1996), 03-12-1996.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιημένο ισχύει.

 

2. Την ΧΕ/6210/1987 απόφαση Νομάρχη που αφορά οριοθέτηση οικισμού.

 

3. Την υπ' αριθμόν 70/1995 απόφαση ΚΖ Ζήριας.

 

4. Το υπ' αριθμόν Π12/2/13-09-1996 πρακτικό του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμόν ΧΕ/6210/1987 (ΦΕΚ 889/Δ/1987) απόφασή μας ως εξής:

 

{4. γ. Καθορίζεται ελάχιστο πλάτος δρόμων, σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας νέων διανοιγμένων αλλά και υφισταμένων διαπλατυνόμενων σε 6 m.}

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμόν ΧΕ/6210/1987 απόφαση Νομάρχη.

 

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε βάρος αυτού του αρμοδίου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 29-10-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.