Απόφαση 210/87

Απόφαση ΧΕ/210/1987: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών Σαρκουνά, Ζήρια, Άνω Ζήρια, Ροδινή, Ροδινή Ι, ΙΙ Κοινότητας Ζήριας, επαρχίας Πατρών νομού Αχαΐας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΧΕ/210/1987: Κατηγοριοποίηση και καθορισμός ορίων οικισμών Σαρκουνά, Ζήρια, Άνω Ζήρια, Ροδινή, Ροδινή Ι, ΙΙ Κοινότητας Ζήριας, επαρχίας Πατρών νομού Αχαΐας, (ΦΕΚ 889/Δ/1987), 16-09-1987.

 

Ο Νομάρχης Αχαΐας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίας αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.

 

2. Το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) που αφορά τροποποίηση, των από 24-04-1985 Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

4. Τη μελέτη σχεδιασμού ανοικτών πόλεων που εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών που έκανε προτάσεις για την οριοθέτηση, κατηγοριοποίηση κ.λ.π. των οικισμών του Νομού Αχαΐας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Την 3/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ζήριας Πάτρας.

 

6. Την 12/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αχαΐας, αποφασίζουμε:

 

1. Την Κατηγοριοποίηση των οικισμών Σαρκουνά, Ζήρια, Άνω Ζήρια, Ροδινή Ι, ΙΙ όπως παρακάτω:

 

Θέση στο χώρο (Α3) μη περιαστικοί, μη παραλιακοί, μη τουριστικοί
Βαθμός προστασίας: (Β3) αδιάφοροι, (Β2) Ενδιαφέρων Ροδινή
Δυναμικότητα: (Γ2) στάσιμοι (Γ3) φθίνων Άνω Ζήρια
Βαθμός διασποράς: (Δ1) συνεκτικοί
Μέγεθος (Α1) Μικροί (Ε2) μεσαίος Ζήρια.

 

2. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Σαρκουνά Ζήριας, επαρχίας Πατρών σε ακτίνα 800 m από το κέντρο του οικισμού με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) όπως αυτά φαίνονται στο διάγραμμα του οικισμού σε κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση που φέρει την σφραγίδα του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Για τους οικισμούς Ζήρια, Άνω Ζήρια, Ροδινή, Ροδινή Ι ΙΙ, τα όρια καθορίζονται όπως φαίνονται στα διαγράμματα των οικισμών.

 

3. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης.

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987). Και για τον οικισμό Σαρκουνά Ζήριας, αρτιότητα γηπέδου 500 m2 για τους οικισμούς Ζήρια, Ροδινή Ι, ΙΙ Ροδινή αρτιότητα γηπέδου 300 m2, για Άνω Ζήρια αρτιότητα γηπέδου 900 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

Για τον οικισμό Ροδινής.

 

α) Επικάλυψη στέγη τετράρριχτη με πλάκες πέτρινες ή κεραμίδια βυζαντινά χρώματος γκρι ή ώχρας

β) Όλες οι όψεις του κτιρίου σοβάς - κονίαμα λευκό

γ) Ανοικτοί εξώστες όχι συνεχόμενοι

δ) Στηθαία ξύλινα ή άλλο υλικό βαμμένο

ε) Εξωτερικά ανοίγματα σε αναλογία όψεων ισογείου και ορόφου 30%.

στ) Εξωτερικά κουφώματα ξύλινα ή άλλο υλικό βαμμένο.

 

4. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Για τους οικισμούς που καθορίζονται τα όρια σε ακτίνα 800 m.

 

γ. Καθορίζεται ελάχιστο πλάτος δρόμων, σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας νέων διανοιγμένων αλλά και υφισταμένων διαπλατυνόμενων σε 6 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 12640/1996 απόφαση (ΦΕΚ 1385/Δ/1996).

 

5. α) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η μη ένταξη, σε δασικές και αρχαιολογικές περιοχές με την χορήγηση βεβαιώσεων από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, ιδιοκτησιών στις οποίες πρόκειται να γίνουν οικοδομικές εργασίες.

 

β) Να χορηγείται βεβαίωση κοινοτικού συμβουλίου ότι το οικόπεδο είναι μέσα στην ακτίνα των 800 m.

 

Με την υπογραφή της απόφασης αυτής καταργείται η Χ14738/1987 απόφαση Νομάρχη που αναφέρεται στους οικισμούς Σαρκουνά, Ζήριας, Άνω Ζήρια, Ροδινή Ι, ΙΙ, Ροδινή.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

a.210.87

 

Η απόφαση αυτή με σχεδιάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 01-09-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.