Απόφαση 13-1207/20

Απόφαση 13/1207/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ στη περιοχή Γυρίσματα Νήσου Σκύρου, εντός των ορίων οικισμού Μώλου του Δήμου Σκύρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13/1207/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ στη περιοχή Γυρίσματα Νήσου Σκύρου, εντός των ορίων οικισμού Μώλου του Δήμου Σκύρου, (ΦΕΚ 33/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 24 του Συντάγματος.

 

2. Το άρθρο 1 του νόμου 1650/1986.

 

3. Το άρθρο 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις ρεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν οίκοθεν 140055/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014- Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

7. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 185048/5132/Φ.1.10.7/22-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε ελεγμένος και θεωρημένος φάκελος τμηματικής οριοθέτησης του ρέματος του θέματος όπως συντάχθηκε από την εταιρεία μελετών ΠΡΟ.M.ET.IKE.

 

8. Την υπ' αριθμόν 96/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (πρακτικό της 12-07-2019), επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

9. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 212457/1035/21-10-2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ι4Π7ΛΗ-6ΗΕ) ΠΣΕ/ΔΙΠΕΧΩΣ/Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων διευθέτησης στο ρέμα του θέματος.

 

10. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΠΚΑΜ/328629/234516/4942/853/14-08-2019 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Εύβοιας, επί της οριοθέτησης του θέματος.

 

11. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2860/193704/14-11-2019 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάσαμε για απόψεις την τμηματική οριοθέτηση του θέματος στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας /Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

12. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 4345/204865/18-12-2019/ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (θετική γνωμοδότηση υπό όρους) επί της τμηματικής οριοθέτησης του θέματος.

 

13. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3327/225478/20-12-2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας / ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στερεάς Ελλάδας καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ στη περιοχή Γυρίσματα Ν. Σκύρου, εντός των ορίων οικισμού Μώλου του Δήμου Σκύρου.

 

14. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

15. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1094/10310/22-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.

 

16. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος παραπλεύρως γηπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΚΥΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ στη περιοχή Γυρίσματα Νήσου Σκύρου, εντός των ορίων οικισμού Μώλου του Δήμου Σκύρου, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνομετρικών τους οριογραμμών που σημειώνονται με μπλε γραμμή και αναπαρίσταται επί του τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:250 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ, αριθμός σχεδίου Ο-1, που προέκυψαν από την υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από την εταιρεία μελετών ΠΡΟ.M.ET. IKE και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα και τους πίνακες συντεταγμένων των κορυφών του ρέματος που τη συνοδεύουν.

 

a.13-1207.20

 

Λαμία, 07-01-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.