Απόφαση 1303/92

Απόφαση ΕΠΑ/1303/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Αγία Βαρβάρα οικισμού Νικήτη νομού Χαλκιδικής (εντός ορίων τομέα Α2 της οριοθέτησης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1303/1992: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Αγία Βαρβάρα οικισμού Νικήτη νομού Χαλκιδικής (εντός ορίων τομέα Α2 της οριοθέτησης), (ΦΕΚ 878/Δ/1992), 25-08-1992.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

 

4. Την υπ' αριθμόν 115/1991 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης με την οποία γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης και επί των ενστάσεων.

 

5. Τις υπ' αριθμούς 10/1992 και 38/1992 αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου Νικήτης με τις οποίες γνωμοδότησε επί των προτάσεων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και επί των υποβληθείσων κατ' αυτών ενστάσεων, καθώς και τις 27/1992, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για το ποιο πολεοδομικό σχέδιο αναρτήθηκε και συζητήθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο, 46/1992 με την οποία προτείνει να μην εγκριθούν μεταβατικές διατάξεις των όρων δόμησης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 12η/1992 γνωμοδότηση Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

9. Το υπ' αριθμόν 827/1992 έγγραφο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων επάνω στην Πολεοδομική Μελέτη, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής Αγία Βαρβάρα Νικήτης, όπως διαμορφώθηκε αυτή μετά από τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής κατά τις συνεδριάσεις 1η/12-02-1992 και 11η/01-07-1992 σύμφωνα με το διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 το οποίο αφού θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

2. Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός της περιοχής ως εξής:

 

Α. Αρτιότητα Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

Κατά παρέκκλιση τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια με όποιο εμβαδόν και διαστάσει είχαν πριν την 03-05-1985, με την προϋπόθεση εγγραφής μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα κτίσματος ελάχιστου εμβαδού 50 m2 και ελάχιστης πλευράς 5 m. Κατά τον έλεγχο της παρέκκλισης λαμβάνεται υπόψη η ιδιοκτησία όπως υπήρχε πριν την ρυμοτόμηση.

 

Β. Ποσοστό κάλυψης: 50%.

 

Γ. Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

Δ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7.5 m με προσαύξηση λόγω στέγης 2 m.

 

Ε. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων: 2.

 

ΣΤ. Αποστάσεις από όρια: 2.5 m.

 

Ζ. Απαγορεύεται η pilotis.

 

Η. Υποχρεωτικός ο έλεγχος από Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Θ. Ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις όρων δόμησης του άρθρου 12 παράγραφος 1 εδάφια Α και Β του νόμου 651/1977.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει ο νόμος 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

a.1303.92

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 07-08-1992

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.