Απόφαση 13164/88

Απόφαση 13164/Τ329/1988: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Γαργηττός Ι Κοινότητας Γέρακα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 13164/Τ329/1988: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Γαργηττός Ι Κοινότητας Γέρακα, (ΦΕΚ 393/Δ/1988), 06-06-1988.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Την εγκύκλιο 19/1988 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Το από 16-09-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1014/Δ/1987).

 

6. Την υπό εκπόνηση πράξη εφαρμογής.

 

7. Την από 19-05-1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής (συνεδρία 22η - Πράξη 34η), αποφασίζουμε:

 

Αντικαθιστούμε την παράγραφο Α (2)α και 2)β, 4)α)i και 7) του άρθρου 6 του από 16-09-1987 προεδρικού διατάγματος που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 1014/Δ/1987) που αφορά την Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Γαργηττός Ι της Κοινότητας Γέρακα νομού Αττικής ως εξής:

 

{2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν ελάχιστο πρόσωπο 8 m και ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

β) Με την πράξη εφαρμογής επιτρέπεται να προκύπτουν ή να δημιουργούνται οικόπεδα με τα παραπάνω κατά παρέκκλιση όρια αρτιότητας.

 

4. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται ως εξής:

 

α) i) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2 μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% της επιφανείας των.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 9 m.}

 

Προστίθεται η παράγραφος Α13 στο άρθρο 6, ως εξής:

 

{13. Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 14 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 δεν έχει εφαρμογή η προσαύξηση της επιτρεπόμενης κάλυψης κατά 10%, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 τελευταίο εδάφιο.}

 

Αγία Παρασκευή, 23-05-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.