Απόφαση 13353/90

Απόφαση Β/13353/2636/1990: Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Β/13353/2636/1990: Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια, (ΦΕΚ 442/Β/1990), 20-07-1990.

 

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παράγραφος 1 αριθμός (η) του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM (ΦΕΚ 70/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 1775/1988 Εταιρείας παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 101/Α/1988).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) και τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 180/1989 (ΦΕΚ 64/Α/1989) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

 

3. Την υπ' αριθμόν Υ1074/1990 (ΦΕΚ 325/Β/1990) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Βασίλειο Μαντζώρη.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 372/1976 Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΦΕΚ 166/Α/1976) και του άρθρου 22 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

5. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 229/1986 Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ 96/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/1989), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Παράρτημα Ι: Τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που περιέχονται στο Παράρτημα Α

Παράρτημα ΙΙ: Ηλεκτρολογικό υλικό ή σύστημα για ορυχεία με εύφλεκτα αέρια

Παράρτημα ΙΙΙ

Παράρτημα IV: Εναρμονισμένα πρότυπα

Παράρτημα V: Διορθώσεις και συμπληρώσεις που έγιναν στα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτημα Α

Παράρτημα VI: Ηλεκτρολογικό υλικό για εκρηκτικές ατμόσφαιρες της ομάδας Ι

 

Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-02-90

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.