Απόφαση 1340/17

Απόφαση 1340/79706/2017: Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση Πόρος του Δήμου Σκιάθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1340/79706/2017: Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση Πόρος του Δήμου Σκιάθου, (ΦΕΚ 143/ΑΑΠ/2017), 26-06-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π..

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014).

 

7. Το υπ' αριθμόν 40719/12-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/ΔΠΣ/Δ' περί Απόψεις ΔΠΣ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με θέματα αρμοδιότητας οριοθέτησης υδατορεμάτων.

 

8. Το υπ' αριθμόν 4161/09-08-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος της μελέτης του θέματος.

 

9. Το υπ' αριθμόν 2904/83993/19-09-2011 έγγραφο.

 

10. Τα υπ' αριθμόν 147/11-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 419/23075/12-02-2016), 2044/27-04-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1367/76415/28-04-2016) έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα οποία διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία διορθωμένη μελέτη κατόπιν του (9) σχετικού, ελεγμένα και θεωρημένα όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία στοιχεία που αφορούν στη μελέτη του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) και οι ακόλουθες (11)-(16) γνωμοδοτήσεις.

 

11. Το υπ' αριθμόν 6653/30-12-2010 έγγραφο της 7ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

12. Το υπ' αριθμόν 4750/30-12-2010 έγγραφο της ΙΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 4079/23-11-2010 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας.

 

14. Το υπ' αριθμόν 448/42743/20-04-2011 έγγραφο του Δασαρχείου Βόλου.

 

15. Την υπ' αριθμόν 35/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου.

 

16. Το υπ' αριθμόν 522/23273/26-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1685/93179/30-5-2016) γνωμοδοτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 30851/22-05-2017 αίτηση της Ο.Ε. Σπυρίδης Α.-Κουτάλου Β.-ΥΕΤΟΣ με τα συνημμένα αντίγραφα σχεδίου προτεινόμενων οριογραμμών και επειδή:

 

1. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων/Περιφέρειας Θεσσαλίας σχετικά με την πληρότητα και την ορθότητά της, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4258/2014.

 

2. Με τα (11) έως (16) σχετικά προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες από τον νόμο γνωμοδοτήσεις.

 

3. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ καθόρισε επί του σχεδίου με αριθμό σχεδίου (Υ-10) (κλίμακας 1:500) που συντάχθηκε από την Ο.Ε. Σπυρίδης Α.- Κουτάλου Β.-ΥΕΤΟΣ, τις οριογραμμές του υδατορέματος, λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014, σύμφωνα και με την υποβληθείσα μελέτη.

 

4. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών ρέματος στη θέση Πόρος του Δήμου Σκιάθου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών τους γραμμών, όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ και φαίνονται με μπλε χρώμα στο σχέδιο Οριζοντιογραφία προτεινόμενων οριογραμμών με αριθμό σχεδίου (Υ-10) (κλίμακας 1:500), της Ο.Ε. Σπυρίδης Α.- Κουτάλου Β.-ΥΕΤΟΣ, που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο βάσει της παραγράφου 19, άρθρο 2, του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 110/Α/2010).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο σχέδιο Οριζοντιογραφία προτεινόμενων οριογραμμών με αριθμό σχεδίου (Υ-10) (κλίμακας 1:500) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.1340.17

 

Λάρισα, 07-06-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.