Απόφαση 1348/94

Απόφαση ΕΠΑ/1348/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Πυργαδικίων νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/1348/1994: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Πυργαδικίων νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 396/Δ/1994), 22-04-1994.

 

Ο Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και από 25-04-1989 (ΦΕΚ 293/Δ/1989) προεδρικά διατάγματα.

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού

 

4. Την υπ' αριθμόν 38/1993 απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πυργαδικίων, με την οποία γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης.

 

5. Την υπ' αριθμόν 15η (συνεδρία) / 1ο (θέμα) / 24-03-1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής με την οποία εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Πυργαδικίων.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977), όπως συμπληρώθηκε με τον νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 14/Α/1992), αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οικισμού Πυργαδικίων νομού Χαλκιδικής σύμφωνα με τη συνημμένη πινακίδα ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία θεωρήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Στους οικοδομήσιμους χώρους που περιλαμβάνονται μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Αρτιότητα ελάχιστο εμβαδόν 500 m2 - ελάχιστο πρόσωπο 14 m.
Ποσοστό κάλυψης 50%
Προκήπιο (πρασιά) πλάτους 2.5 m σε όλα τα οίκοθεν τετράγωνα
Συντελεστής δόμησης 0.40
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 4 m προσαυξανόμενο κατά 1.5 m λόγω κατασκευής κεκλιμένης κεραμοσκεπούς στέγης.
Η απόσταση Δ των κτιρίων του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 ορίζεται 2.5 m, εντός του αφιέμενου κατά την παράγραφο αυτή ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται μόνο οι κατασκευές του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985.
Η κατασκευή κεκλιμένης κεραμοσκεπούς στέγης είναι υποχρεωτική.
Οι αρχιτεκτονικές μελέτες για την έκδοση οικοδομικών αδειών εγκρίνονται υποχρεωτικά από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Από τις κανονιστικού περιεχομένου διατάξεις της παρούσας δεν επιβαρύνονται ούτε ο κρατικός προϋπολογισμός, ούτε ο προϋπολογισμός του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.1348.94

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 05-04-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.