Απόφαση 14997/15

Απόφαση 14997/2015: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 14997/2015: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας, (ΦΕΚ 2667/Β/2015), 10-12-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος Ι του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης,

 

3. Τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων: [ΠΔ] 37Α/1987, [ΠΔ] 22/1990, [ΠΔ] 50/2001, [ΠΔ] 347/2003, [ΠΔ] 44/2005, [ΠΔ] 116/2006 και [ΠΔ] 146/2007,

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

5. Τις διατάξεις των εδαφίων Α και Γ, της υποπαραγράφου ΣΤ1, της παραγράφου ΣΤ, του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012): Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016,

 

6. Την υπ' αριθμόν 8709/2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας (ΑΔΑ: 457ΕΟΡ1Υ-ΠΞ2),

 

7. Τις υπ' αριθμόν: α) 175/2012, β) 23/2013, γ) 168/2013, δ) 236/2013 και ε) 13/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με τις οποίες αποφασίστηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου,

 

8. Τις υπ' αριθμόν: α) 63/2012, β) 84/2012, γ) 12/2013, δ) 19/2013, ε) 35/2013, στ) 60/2013 και ζ) 06/2014 (ορθή επανάληψη) αποφάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πέλλας,

 

9. Τις υπ' αριθμόν 99/2014 και 55/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας με την οποία αποφασίστηκαν επιπρόσθετες τροποποιήσεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου,

 

10. Την υπ' αριθμόν 23/2015 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πέλλας,

 

11. Την υπ' αριθμόν 31225/2015 βεβαίωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλμωπίας,

 

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ' αριθμόν 8709/2011 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με τις υπ' αριθμούς: α) 175/2012, β) 23/2013, γ) 168/2013, δ) 236/2013, ε) 13/2014, στ) 99/2014 και ζ) 55/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας και επαναδιατυπώνουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Αλμωπίας ως εξής:

 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας

 

Περιεχόμενα

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Γραμματείας Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων ή Επιστημονικών Συνεργατών

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διαφάνειας

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Βοήθειας

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Άρθρο 16: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 18: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 24: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Έδεσσα, 16-11-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.