Απόφαση 14/94

Απόφαση ΕΠΑ/14/1994: Επέκταση οικισμού Νέου Γυναικόκαστρου, Κοινότητας νέου Γυναικόκαστρου νομού Κιλκίς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/14/1994: Επέκταση οικισμού Νέου Γυναικόκαστρου, Κοινότητας νέου Γυναικόκαστρου νομού Κιλκίς, (ΦΕΚ 628/Δ/1994), 24-06-1994.

 

Η Νομάρχης Κιλκίς

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971.

 

4. Το άρθρο 38 (ρυμοτομικά σχέδια αγροτικών οικισμών) του νόμου 1337/1983 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα από 24-04-1985, από 14-02-1987, από 25-04-1989 περί του τρόπου δόμησης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.

 

5. Την οίκοθεν ΕΠΑ/73/1986 απόφαση Νομάρχη Κιλκίς περί του ορίου του οικισμού Νέου Γυναικόκαστρου, των όρων και περιορισμών δόμησης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 48/1991 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Γυναικόκαστρου, ληφθείσα ομόφωνα για το θέμα.

 

7. Το από 03-11-1992 Πρακτικό συνεδριάσεως της επιτροπής επίβλεψης μελετών πολεοδόμησης - επέκτασης οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, με το οποίο παρελήφθη η μελέτη του θέματος χωρίς την επιβολή προκηπίων στον υφιστάμενο οικισμό.

 

8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 10/1993 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κιλκίς για το θέμα.

 

9. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Κιλκίς έκανε ομόφωνα δεκτή την εν λόγω εισήγηση στην από 22-04-1993 συνεδρίασή του.

 

10. Το υπ' αριθμόν 1851/1994 έγγραφο της ΙΣT Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, καθώς και το υπ' αριθμόν 5602/1993 έγγραφο του Δασαρχείου Κιλκίς, με τα οποία οι εν λόγω φορείς εκφράζουν τη θετική γνωμοδότησή τους σχετικά με το θέμα.

 

11. Τα λοιπά απαιτούμενα από το Νόμο δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την πολεοδόμηση - επέκταση του οικισμού Νέου Γυναικόκαστρου όπως στο συνημμένο διάγραμμα, χωρίς την επιβολή προκηπίων στον υφιστάμενο οικισμό.

 

2. Εγκρίνουμε τον κανονισμό δόμησης, ως έπεται:

 

Κανονισμό δόμησης:

 

Τομέας Α (περιλαμβάνει όλα τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου σχεδίου)

 

Αρτιότητα:

 

Πρόσωπο: 13 m.

Εμβαδόν: 300 m2.

 

Παρέκκλιση: Όπως παραχωρήθηκαν (μέχρι την ισχύ του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1973) και εφόσον έχει εφαρμογή το άρθρο 6 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983.

 

Σύστημα: Ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο: Δ = 2.5 m (από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα).
Κάλυψη: 70%.
Μέγιστο ύψος: 9.5 m (συμπεριλαμβανομένης και της στέγης).
Αριθμός ορόφων: 2.
Συντελεστής δόμησης: άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος

 

Τομέας Β: (περιλαμβάνει τις περιοχές επέκτασης)

 

Αρτιότητα:

 

Πρόσωπο: 20 m.

Εμβαδόν: 500 m2.

 

Σύστημα: Ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο Δ = 3 + 0,10 Η.
Κάλυψη: 70%.
Μέγιστο ύψος: 9.5 m (συμπεριλαμβανομένης και της στέγης).
Αριθμός ορόφων: 2.
Συντελεστής δόμησης: άρθρο 5 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος

 

Υποχρεωτική Αρχιτεκτονική Επιτροπή, στα προς ανέγερση κτίρια.

 

3. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος της παρούσας απόφασης δεν βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός ούτε ο προϋπολογισμός του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

a.14.94

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κιλκίς, 31-05-1994

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.