Απόφαση 1512/89 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και II, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

Α) Τομέας Ι (περιοχή του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού με την υπ' αριθμόν ΤΠΠΕ/1349/1986 απόφαση Νομάρχη Ροδόπης, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

1. α) Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 14 m.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται το 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης:

 

α) Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων με συντελεστή δόμησης που κλιμακώνεται προοδευτικά και αναλογεί με την επιφάνεια του οικοπέδου, ως εξής:

 

Για τα πρώτα 100 m2 επιφάνειας του οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 1,60.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφάνειας του οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 0,80.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφάνειας του οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 0,60.
Για το πέραν των 300 m2 τμήμα επιφάνειας του οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 0,40.

 

Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων ορίζεται:

 

β)1) Για οικόπεδο που έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφελείας, επιφανείας πέραν των 300 m2 συντελεστής δόμησης 0,80, χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

β)2) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Για το πέραν των 300 m2 και μέχρι 2.000 m2 τμήμα οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 0,60.
Για το πέραν των 2.000 m2 και μέχρι 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 0,50.
Για το πέραν των 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου: συντελεστής δόμησης 0,40.

 

Και στις περιπτώσεις αυτές τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

4. θέση κτιρίου στα οικόπεδα:

 

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Ελάχιστη απόσταση από τα πίσω και πλάγια όρια σε περίπτωση που το κτίριο δεν εφάπτεται με αυτά, η προβλεπόμενη από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 απόσταση Δ.

 

5. Μέγιστο ύφος κτιρίων:

 

Ορίζεται σε 7.5 m + 2 m (στέγη).
Ελάχιστο ύψος ορόφου το προβλεπόμενο από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου.

 

6. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

α) Υποχρεωτικά επιβάλλεται η κάλυψη με κεραμίδια δηλαδή κατασκευή στέγης ή κεκλιμένης πλάκας από beton καλυμμένης με κεραμίδια.

 

β) Οι εξώστες σε κάθε όψη δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε μήκος τα 2/3 του συνολικού μήκους της.

 

Β. Τομέας II (η περιοχή επέκτασης).

 

1. Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται το 50% της επιφανείας τους.

 

3. α) Συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8. Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια δεν μπορεί να υπερβεί τα 600 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων ορίζεται:

 

β)1) Για οικόπεδο που έχει χαρακτηρισθεί χώρος για ανέγερση κτιρίου κοινής ωφελείας, επιφανείας πάνω από 600 m2 συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0.8, χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

β)2) Για οικόπεδα τουριστικών εγκαταστάσεων ή αμιγούς επαγγελματικής χρήσης, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

Για το πέραν των 600 m2 και μέχρι 2.000 m2 τμήμα οικοπέδου: συντελεστής δόμησης = 0,60.
Για το πέραν των 2.000 m2 και μέχρι 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου: συντελεστής δόμησης = 0,50.
Για το πέραν των 4.000 m2 τμήμα οικοπέδου: συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40.

 

Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα κτίρια ανεγείρονται χωρίς περιορισμό στη συνολική επιφάνεια ορόφων.

 

4. Θέση κτιρίου στο οικόπεδο:

 

Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο. Ελάχιστη απόσταση από τα πίσω και πλάγια όρια σε περίπτωση που το κτίριο δεν εφάπτεται με αυτά η προβλεπόμενη από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985 απόσταση Δ.

 

Για όλους του υπόλοιπους όρους ισχύουν οι ίδιοι με τον Τομέα Ι, καθώς και οι ειδικοί όροι δόμησης του τομέα Ι.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 6850/09/2010 απόφαση (ΦΕΚ 408/ΑΑΠ/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.