Απόφαση 1520/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

2. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

3. Νομική Υπηρεσία.

4. Αυτοτελές Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου.

5. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας.

6. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.

7. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.

2) Γραφείο Αστυνόμευσης.

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

1. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

2. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης

 

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

 

1. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής.

2. Γραφείο Αλιείας.

3. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

4. Γραφείο Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

5. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1. Τμήμα Πολεοδομίας.

2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών.

3. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

4. Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού

 

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων.

2. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

3. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού.

 

Ενότητα ΣΤ: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.

2) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης.

3) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

4) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.

 

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

2) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου.

 

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1) Τμήμα Τεχνικών Έργων.

2) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών.

3) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.

4) Τμήμα Ύδρευσης - Αποχέτευσης

 

4. Διεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

 

1) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

2) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης.

3) Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.