Απόφαση 1520/12

Απόφαση 1520/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1520/2012: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδος, (ΦΕΚ 732/Β/2012), 13-03-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

i. άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

ii. άρθρο 63 στ)i), άρθρο 280 Ι του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

iii. 8)Α4)α)δ)δ) του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

iv. άρθρο 10 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

v. άρθρο 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

2. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15650/1253/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Υπηρεσίας μας Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Την υπ' αριθμόν 08/14-06-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδος με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 222/20-06-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδος περί ψηφίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 04-01/28-06-2010 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λευκάδος με την οποία γνωμοδοτεί θετικά περί του προαναφερθέντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 10/25-07-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λευκάδος με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της προηγούμενης σχετικής του εισήγησης, όπως αυτή αποφασίστηκε με την υπ' αριθμόν 08/14-06-2011 προγενέστερη απόφασή της.

 

7. Την υπ' αριθμόν 281/27-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδος περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμόν 222/20-06-2011 όμοιας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 06-01/04-08-2011 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Λευκάδος με την οποία γνωμοδοτεί θετικά περί της ανωτέρω τροποποιήσεως, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τις υπ' αριθμούς 222/20-06-2011 και 281/27-07-2011 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδος περί ψηφίσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο οποίος έχει ως κάτωθι.

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Άρθρο 17: Αρμοδιότητες διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 34: Τελικές διατάξεις

Άρθρο Ακροτελεύτιο: Κάλυψη Δαπάνης

 

Για τα επόμενα έτη θα προκληθεί ανάλογου ύψους δαπάνη, η οποία θα προβλέπεται στους αντιστοίχους Προϋπολογισμούς.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Κέρκυρα, 24-02-2012

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.