Απόφαση 155936/15

Απόφαση 155936/3878/2015: Κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου νομού Ηλείας (άρθρο 19 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 155936/3878/2015: Κύρωση δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου νομού Ηλείας (άρθρο 19 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 418/Δ/2015), 15-12-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010), Προστασία Δασών και Δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

 

5. Την 199284/707/2010 (ΦΕΚ 2159/Β/2010) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 115464/154/2011 (ΦΕΚ 525/Β/2011) αντίστοιχη.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 55 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

7. Την υπ' αριθμόν 1576/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 271/Δ/2013), με την οποία κυρώθηκε τμήμα του ανωτέρω δασικού χάρτη, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

8. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου, που θεωρήθηκε με την 143288/3595/2015, απόφαση Διεύθυνσης Δασών Ηλείας σε εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 1 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010).

 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, κυρώνουμε:

 

Το δασικό χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πύργου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου του Νομού Ηλείας, ως προς τη συμπλήρωση του με τα τμήματα που περικλείονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, στο συνημμένο διάγραμμα και τον πίνακα (βάση δεδομένων) που το συνοδεύει και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.

 

Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτόν:

 

α. Ως δάση και δασικές είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, εξαιρούνται αυτές που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτός αν αφορούν άλση ή πάρκα και

 

β. Ως δάση και δασικές στην παλαιότερη αεροφωτογράφηση, εξαιρούνται αυτές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών ως μη δάση και μη δασικές.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός.

 

Ο οριστικός δασικός χάρτης τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Νομού Ηλείας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.155936.15.1

a.155936.15.2

a.155936.15.3

a.155936.15.4

 

Πύργος, 18-11-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.