Νόμος 4030/11 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αρμόδια για την κατάρτιση και διόρθωση του δασικού χάρτη, την παραλαβή, καταχώριση, επεξεργασία και προετοιμασία εξέτασης των αντιρρήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του παρόντος νόμου είναι η Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας στο νομό.}

 

2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 3889/2010 τροποποιείται ως εξής:

 

{Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, η οποία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3889/2010 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ. Αντιρρήσεις υποβάλλονται και στην έδρα της αρμόδιας υπηρεσίας που ενεργεί την ανάρτηση του δασικού χάρτη.}

 

4. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 αναδιατυπώνεται και στη συνέχεια, προστίθεται τρίτη περίοδος ως εξής:

 

{Από την ημερομηνία δημοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση. Για τα τμήματα που αποτελούν δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 εφαρμόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.}

 

5. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι αντιρρήσεις μετά την επεξεργασία τους διαβιβάζονται αμέσως στις τριμελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), οι οποίες εξετάζουν τις αντιρρήσεις μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την διαβίβασή τους.}

 

6. Μετά το τέλος της πρώτης περιόδου της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την επιτάχυνση εξέτασης των αντιρρήσεων, η εργασία αυτή μπορεί να ανατίθεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών μελετών της κατηγορίας 24 του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος 541/1978 (ΦΕΚ 116/Α/1978), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 25 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή κατά την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων πρέπει να παρίσταται εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Δασών που έλεγξε ή θεώρησε το δασικό χάρτη.}

 

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του νόμου 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ο δασικός χάρτης, με αποτυπωμένες τις περιοχές της αρχικής κύρωσης και όσες συμπληρώθηκαν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση μετά την εξέταση των αντιρρήσεων και τη θεώρηση της προηγούμενης παραγράφου, υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και κυρώνεται, ως προς τη συμπλήρωση ή τη διόρθωσή του, με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του.}

 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 3889/2010 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{1. α. Μετά την τμηματική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωσή του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ' εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, είτε με τις αντίστοιχες πράξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν. Η κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος.

 

β. Επιπλέον, αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη, επιτρέπεται με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά, ή διαπιστώνεται ότι εσφαλμένα δεν συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από αντίστοιχες διοικητικές πράξεις, μετά την κύρωσή του, με εφαρμογή αντιστοίχως της διαδικασίας των άρθρων 13 έως 19, και την κατόπιν τούτου ενημέρωση και συμπλήρωση του δασολογίου του άρθρου 3 του νόμου 3208/2003.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια.}

 

 

10. Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α/1989) αναδιατυπώνεται και στη συνέχεια προστίθεται νέα φράση ως εξής:

 

{2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως και οι υπάλληλοι των κλάδων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Δασοφυλάκων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του νόμου 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011), ...}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση, εν γένει δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των παραγράφων 6)β και 6)γ του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 που:}

 

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 56 του νόμου 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επίσης στα ως άνω δάση και δασικές εκτάσεις, επιτρέπεται η μετεγκατάσταση νομίμως λειτουργούντων ελαιοτριβείων λόγω ένταξης των περιοχών λειτουργίας τους σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.}

 

13. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{3. Η κατά τα ανωτέρω παραχώρηση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπό τον όρο της διατηρήσεως της δασικής μορφής των παραχωρούμενων εκτάσεων, καθοριζομένων συγχρόνως των υποχρεώσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του δια συμβάσεως με αυτόν αναλαμβάνοντος την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής προς διαφύλαξη, προστασία και ενίσχυση της δασικής βλαστήσεως. Σε καμία περίπτωση το σύνολο των προς οικοδόμηση διατιθεμένων χώρων δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, η οποία παραχωρείται κατά τα ανωτέρω προς τουριστική αξιοποίηση ούτε ο συντελεστής δομήσεως, υπολογιζόμενος επί του οικοδομήσιμου χώρου, να υπερβεί τη μονάδα. Εάν το δάσος ή η δασική έκταση πρόκειται να εξυπηρετήσει συγχρόνως με τους σκοπούς της παραγράφου 1 και αθλητικές χρήσεις, το επιτρεπόμενο συνολικώς ποσοστό προς δημιουργία των αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να υπερβεί το 20% του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι:

 

α) η συνολική δόμηση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη στο προηγούμενο εδάφιο,

β) τα ανωτέρω δάση και δασικές εκτάσεις καλύπτονται από βλάστηση αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, και

γ) η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι μεγαλύτερη των 3.000 στρεμμάτων.

 

Η κυριότητα των κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δημιουργούμενων εγκαταστάσεων, κτιρίων κ.λ.π. παραμένει πάντοτε στο Δημόσιο.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατά κυριότητα και με αντάλλαγμα παραχώρηση σε τρίτους των χώρων, οι οποίοι σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη της τουριστικής αξιοποιήσεως καταλαμβάνονται υπό ξενοδοχείων, ξενώνων ή βοηθητικών τούτων μονίμων εγκαταστάσεων, απαγορευόμενης της μεταβολής της χρήσεως των παραχωρουμένων χώρων επί ποινή άρσεως της παραχωρήσεως.

 

4. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1 επιτρέπεται επί τη βάσει της εκάστοτε ισχύουσας οικιστικής και τουριστικής νομοθεσίας και μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής χορηγούμενη υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.