Απόφαση 1569/93

Απόφαση 1569/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Κάστρου κάτω των 2.000 κατοίκων του νομού Ηλείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1569/1993: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση του οικισμού Κάστρου κάτω των 2.000 κατοίκων του νομού Ηλείας, (ΦΕΚ 1232/Δ/1993), 04-10-1993.

 

Ο Νομάρχης Ηλείας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Το νόμο 3200/1955 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3903/1991 του Νομάρχη Ηλείας σχετικά με συγκρότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ηλείας.

 

7. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 4/1993.

 

8. Την υπ' αριθμόν 17/1992 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάστρου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 247/1992 έγγραφο της Ζ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

10. Το υπ' αριθμόν 141/1992 έγγραφο 6ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

11. Το υπ' αριθμόν 289/92/1993 έγγραφο του Δασαρχείου Αμαλιάδος.

 

12. Το προεδρικό διάταγμα περί καθορισμός ζωνών προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Φρουρού Χλεμούτσι της Κοινότητας Κάστρου (νομού Ηλείας) και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτής.

 

13. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών για τον οικισμό Κάστρο, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κάστρου, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο κλίμακας 1:5.000 που αποτελεί τμήμα της παρούσης απόφασης και περικλείονται από τους αριθμούς 1 έως 29 και που αναρτήθηκε στο κτίριο της Πολεοδομίας 15 ημέρες.

 

2. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης.

 

Γενικοί όροι δόμησης:

 

Αρτιότητα Β1 Αξιόλογος οικισμός 2.000 m2 όπως αναφέρεται στην καρτέλα της κατηγοριοποίησης στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 56/1987 απόφαση του Νομάρχη.

 

Ειδικοί όροι δόμησης:

 

Τους όρους δόμησης για τον παραπάνω οικισμό όπως φαίνεται στην καρτέλα που συνοδεύει την κάθε κατηγορία των οικισμών υπ' αριθμόν 56/1987 απόφαση του Νομάρχη κατηγοριοποίηση του οικισμού Κάστρου Β1 - αξιόλογος.

 

Επικάλυψη:

 

α) Υλικό: κεραμίδια Βυζαντινά.

β) Χρώμα: ώχρα.

 

Όψεις:

 

α) Υλικό: Σοβάς - κονίαμα.

β) Χρώμα: Λευκό.

 

Ανοικτοί Εξώστες: Επιφάνεια 1.8 x 65% μήκος όψης.

 

Στηθαία: Σοβάς, κονίαμα, ξύλο, σίδηρος.

 

Ανοίγματα:

 

α) ποσοστό 40% της επιφάνειας της όψης.

β) πρέκι: οριζόντιο και λαξωτό.

 

Κουφώματα:

 

α) τύπος περσιδωτά.

β) υλικό: ξύλο.

 

Περίφραξη:

 

α) Τύπος: Μαντρότοιχος χαμηλός με κάγκελο σίδηρο ή ξύλο.

β) Χρώμα: λευκό και γκρίζο.

 

Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ηλείας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά κάνουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και προεδρικό διάταγμα περί καθορισμός ζωνών προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Φρουρίου Χλεμούτσι της κοινότητας Κάστρου νομού Ηλείας και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτής. Από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της κοινότητας Κάστρου.

 

a.1569.93

 

Η απόφασή μας αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πύργος, 16-09-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.