Απόφαση 157093/14

Απόφαση 157093/2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Ηρακλείου στην περιοχή Θέρισσος - Δειλινά - Μασταμπάς - Κορώνη στο οικοδομικό τετράγωνο 192 (Γ2199), μετά από αίτηση της Παπαγιαννάκη Αλεξάνδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 157093/2014: Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης Ηρακλείου στην περιοχή Θέρισσος - Δειλινά - Μασταμπάς - Κορώνη στο οικοδομικό τετράγωνο 192 (Γ2199), μετά από αίτηση της Παπαγιαννάκη Αλεξάνδρας, (ΦΕΚ 19/ΑΑΠ/2015), 23-01-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 94, 164 και 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3889/2010 και το νόμο 3905/2010.

 

2. Τον νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλων διατάξεων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/2010) Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

5. Το νόμο 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

7. Τη με αριθμό 118387/2014 Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 2667/Β/2014) Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης.

 

8. Το άρθρο 10 άσκηση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού Σχεδιασμού του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

9. Το με αριθμό 52931/2014 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου, με το οποίο μας διαβιβάζει τα απαιτούμενα για την τροποποίηση δικαιολογητικά.

 

10. Το από 11-12-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 753/Δ/1989) με το οποίο εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης η περιοχή Θέρισσος - Δειλινά - Μασταμπάς - Κορώνη.

 

11. Την με αριθμό 7863/2007 αίτηση της Παπαγιαννάκη Αλεξάνδρας, με την οποία ζητά την τροποποίηση.

 

12. Την με αριθμό 26996/2009 αίτηση της Παπαγιαννάκη Αλεξάνδρας με την οποία υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία για την τροποποίηση.

 

13. Τη με αριθμό 445/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, με την οποία αποφασίζει θετικά για την προτεινόμενη τροποποίηση, και συγκεκριμένα την διατήρηση της υφιστάμενης διάβασης την διαπλάτυνσή της στα 6 m, και την επέκταση του ήδη αναγνωρισμένου πεζοδρόμου και το χαρακτηρισμό τους ως πεζόδρομο.

 

14. Τις με αριθμούς 27814, 27841 και 27884/2013 ενστάσεις των Κρασονικολάκη Ιωάννη, Κρασαγάκη Σπυρίδωνα Λιαπάκη - Σεραφειμίδη Θεοδώρας αντίστοιχα και εκπρόθεσμα την με αριθμό 172464/2013 συμπληρωματική ένσταση της Λιαπάκη - Σεραφειμίδη Θεοδώρας.

 

15. Την με αριθμό 109/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου με την οποία εξετάζει τις ενστάσεις και αποφασίζει ομόφωνα ότι παραμένει στην με αριθμό 445/2011 προηγούμενη απόφασή του ως έχει, με μοναδική αλλαγή να αναφέρεται η δημιουργία πεζόδρομου και όχι διατήρησή του.

 

16. Την με αριθμό 10299/2013 Ανακοίνωση ανάρτησης.

 

17. Το με αριθμό 21140/2013 Πρωτόκολλο Ανάρτησης.

 

18. Τα αποκόμματα των εφημερίδων ΠΑΤΡΙΣ της 24-01-2013 και 25-01-2013 και Νέα Κρήτη της 24-01-2013 και 25-01-2013.

 

19. Τις εκθέσεις επίδοσης στους εμπλεκόμενους ιδιοκτήτες.

 

20. Τα Συμβόλαια.

 

21. Το με ημερομηνία Σεπτέμβριος 2012 τοπογραφικό διάγραμμα της Πολιτικού μηχανικού Κωνσταντίνου Κόκλα σε κλίμακα 1:200 και την τεχνική έκθεσή του.

 

22. Τις φωτογραφίες.

 

23. Τις αποδείξεις αμοιβών και φορολογικών του μηχανικού.

 

24. Τη με αριθμό 52926/2014 Βεβαίωση για την αρτιότητα των οικοπέδων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου.

 

25. Το πρακτικό 7/2014 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Ηρακλείου Γνωμοδότηση 42 με την οποία Γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της τροποποίησης

 

Επειδή

 

1. Με την προτεινόμενη τροποποίηση διατηρείται ο υφιστάμενος από παλιά δρόμος, στον οποίο υπάρχουν οικοδομές με πρόσωπο σ' αυτόν (είσοδο).

 

2. Επέρχεται αύξηση του κοινόχρηστου χώρου της Πολεοδομικής Ενότητας.

 

3. Δεν θίγονται όμορες ιδιοκτησίες.

 

4. Κανένα άρτιο οικόπεδο δεν καθίσταται μη άρτιο, όπως προκύπτει από το (23) σχετικό έγγραφο.

 

5. Η προτεινόμενη τροποποίηση αποσκοπεί σε κοινή ανάγκη και βελτιώνει τις πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Πολεοδομικής Ενότητας Θέρισσος - Δειλινά Μασταμπά - Κορώνη στο οικοδομικό τετράγωνο 192 (Γ2199) και ειδικότερα την δημιουργία Πεζοδρόμων πλάτους 6 m, δηλαδή της οδού Καμαρακιανών Μαρτύρων και της οδού Κασταντώνη Στυλιανού επέκταση της ήδη θεσμοθετημένης με (ΦΕΚ 909/Δ/2000) οδού, και σύμφωνα με την με αριθμό 109/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου να συμπεριληφθεί ο πεζόδρομος στην ιδιοκτησία Λιαπάκη αφού μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επίσημη παραχώρηση από του ιδιοκτήτες.

 

a.157093.14

 

Κατά της παρούσης επιτρέπεται προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, εντός δεκαπέντε ημερών (15 ημερών) από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερομένους ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, για παράβαση Νόμων και μόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Από τις διατάξεις της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 16-12-2014

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.