Απόφαση 170/94

Απόφαση 170/1994: Τροποποίηση ορίων στον οικισμό Καταφύγι Δήμου Βελβεντού του νομού Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 170/1994: Τροποποίηση ορίων στον οικισμό Καταφύγι Δήμου Βελβεντού του νομού Κοζάνης, (ΦΕΚ 770/Δ/1994), 27-07-1994.

 

Ο Νομάρχης Κοζάνης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την υπ' αριθμόν 630/1986 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Νομού Κοζάνης που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 29/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του Νομού Κοζάνης.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 19/1990, 24/1990, 14/1993 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Καταφυγίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 257/1987 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης περί καθορισμού ορίων του οικισμού Καταφυγίου.

 

9. Το υπ' αριθμόν 1768/1993 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομού Κοζάνης.

 

10. Το γεγονός της ύπαρξης του νεκροταφείου του Οικισμού Καταφυγίου στην συγκεκριμένη περιοχή.

 

11. Την κοινή υπουργική απόφαση Γ4Δ/15883/1903/1987 (ΦΕΚ 142/Β/1988).

 

12. Το νόμο [Ν] 1735/1987 άρθρο 22 παράγραφος 7.

 

13. Τις 488/1991 και 489/1991 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Ι. Καθορίζουμε τα νέα όρια του οικισμού Καταφυγίου του Νομού Κοζάνης και μέχρι 200 m από τα όρια του υφισταμένου νεκροταφείου, όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών, και επί τόπου ελέγχου.

 

II. Καθορίζουμε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, για τον Οικισμό Καταφυγίου, όπως αναφέρονται στην υπ' αριθμόν 257/1987 απόφαση του Νομάρχη Κοζάνης.

 

III. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων Κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η παρούσα απόφαση με το τοπογραφικό διάγραμμα του οικισμού που την συνοδεύει (1 φύλλο σε κλίμακα 1:5.000) να αναρτηθούν στο κτίριο της Νομαρχίας Κοζάνης, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών 5ος όροφος για 15 ημέρες μετά την δημοσίευση του λεκτικού της απόφασης και του τοπογραφικού διαγράμματος στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.170.94

 

Κοζάνη, 22-06-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.