Απόφαση 257/87

Απόφαση 257/1987: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς: 1) Αγία Σωτήρα, 2) Αυγερινός, 3) Κριμήνιο, 4) Βυθός, 5) Δάφνη, 6) Δίλοφο, 7) Κορυφή, 8), Μόρφη, 9) Πεντάλοφος, 10) Χρυσαυγή, 11) Ροδοχώρι, 12) Εράτυρα, 13) Νεράιδα, 14) Βλάστη, 15) Αγία Κυριακή, 16) Καταφύγιο, 17) Μεταμόρφωση, 18) Βελανιδιά του νομού Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 257/1987: Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς: 1) Αγία Σωτήρα, 2) Αυγερινός, 3) Κριμήνιο, 4) Βυθός, 5) Δάφνη, 6) Δίλοφο, 7) Κορυφή, 8), Μόρφη, 9) Πεντάλοφος, 10) Χρυσαυγή, 11) Ροδοχώρι, 12) Εράτυρα, 13) Νεράιδα, 14) Βλάστη, 15) Αγία Κυριακή, 16) Καταφύγιο, 17) Μεταμόρφωση, 18) Βελανιδιά του νομού Κοζάνης, (ΦΕΚ 1057/Δ/1987), 22-10-1987.

 

Ο Νομάρχης Κοζάνης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της Χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών όρων δόμησης.

 

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

4. Την 630/1986 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του νομού Κοζάνης που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Την 76/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων του νομού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 11/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεράιδας και την 23/1985 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγερινού, αποφασίζουμε:

 

Ι. Καθορίζουμε τα όρια των οικισμών:

 

1) Αγία Σωτήρα,

2) Αυγερινός,

3) Κριμήνιο,

4) Βυθός,

5) Δάφνη,

6) Δίλοφο,

7) Κορυφή,

8), Μόρφη,

9) Πεντάλοφος,

10) Χρυσαυγή,

11) Ροδοχώρι,

12) Εράτυρα,

13) Νεράιδα,

14) Βλάστη,

15) Αγία Κυριακή,

16) Καταφύγιο,

17) Μεταμόρφωση,

18) Βελανιδιά

 

του νομού Κοζάνης με στοιχεία όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον οικισμό Καταφύγιο βλέπε την υπ' αριθμόν 170/1994 απόφαση (ΦΕΚ 770/Δ/1994).

 

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και για τους οικισμούς της απόφασης αυτής, αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ. εντός του οικισμού Πενταλόφου.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους οικισμούς που αναφέρονται στην απόφαση αυτή εκτός του οικισμού Πενταλόφου:

 

α) Επιβάλλεται η κατασκευή τετρακλινούς ή πολυκλινούς στέγης με κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες.

 

β) Επιβάλλεται τα εμφανή υλικά των όψεων του κτιρίου να είναι από πέτρα ή από σοβά - κονίαμα χρώματος λευκού ή γκρίζου ή ώχρα.

 

γ) Επιβάλλεται οι ανοιχτοί καλυμμένοι εξώστες να μην υπερβαίνουν σε μήκος το 1/3 το μήκος των όψεων και το πλάτος τους να μην υπερβαίνει το 1.5 m.

 

Οι δε κλειστοί εξώστες να μην υπερβαίνουν τα 70 cm σε πλάτος.

 

δ) Επιβάλλεται τα στηθαία ή κιγκλιδώματα των εξωστών εξωτερικών κλιμάκων και δωμάτων να γίνονται από ξύλο ή σίδηρο.

 

ε) Επιβάλλεται τα εξωτερικά ανοίγματα σαν αναλογία στο σύνολο των όψεων του κάθε ορόφου του κτιρίου να μην υπερβαίνουν το 18% σε ότι αφορά δε την διαμόρφωση του υπέρθυρου (πρεκιού) επιβάλλεται οριζόντιο πρέκι.

 

στ) Επιβάλλεται τα εξωτερικά κουφώματα σε όλες τις όψεις του κτιρίου να γίνονται από ξύλο χρώματος γκρίζου ή ώχρας ή φυσικού χρώματος του ξύλου, ως προς τον τύπο τους δε, μπορούν να είναι ταμπλαδωτά ή καρφωτά ή με φεγγίτη ή περσιδωτά.

 

ζ) Επιβάλλεται περίφραξη είτε συμπαγούς ύψους τουλάχιστον 1.5 m χρώματος γκρι ή μικτής κατασκευής από συμπαγές τμήμα ύψους μέχρι 1 m χρώματος γκρι και κιγκλίδωμα ύψους μέχρι 1.5 m ξύλο ή σίδηρο.

 

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπαρχόντων κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

Η απόφαση αυτή με τα σχεδιαγράμματα οριοθέτησης των οικισμών που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.257.87

 

Κοζάνη, 08-10-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.