Απόφαση 171245/16

Απόφαση 171245/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου Θολόλακκα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 171245/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου Θολόλακκα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, (ΦΕΚ 417/Δ/2016), 14-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.

 

2. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις και ειδικά τα άρθρα 2 και 3.

 

3. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

5. Την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Το νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (Κεφάλαιο Γ, άρθρο 56).

 

7. Το νόμο 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 58875/2395 (Σχετικά: 58176/2359, 54261/2197, 52391/2131, 50717/2063, 49258/1992, 49001/1972, 48487/1938, 44878/1811, 43911/1776, 43387/1740, 42101/1693)/7-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: Έργα προστασίας από πλημμυρικές παροχές στην πεδινή διαδρομή του χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Β4ΜΠΟΡΙΓ-ΝΣΜ).

 

9. Το υπ' αριθμόν 87066/4064/29-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (υπ' αριθμόν ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 93965/30-06-2016) με το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (και στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας) ο φάκελος μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Θολόλακκα που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Βελβεντού του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σε ψηφιακή μορφή, με συνημμένα σε έντυπη μορφή:

 

Την υπ' αριθμόν 2320/149/ZSJ/19-05-2014 μελέτη οριοθέτησης η οποία συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε στις 29-06-2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Την υπ' αριθμόν 2958/02-07-2014 γνωμοδότηση της Λ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων επί της μελέτης οριοθέτησης ρέματος Θολόλακκα.
Την υπ' αριθμόν 1549/17-06-2014 γνωμοδότηση 17ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων επί της μελέτης οριοθέτησης ρέματος Θολόλακκα.
Το υπ' αριθμόν 9775/11-07-2014 έγγραφο του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού με το οποίο αποστάλθηκαν στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης: η με αύξοντα αριθμό 179/13-06-2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερβίων - Βελβεντού με ομόφωνα θετική γνωμοδότηση επί της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Θολόλακκα και αποδεικτικά ανάρτησης σχεδίων της μελέτης οριοθέτησης όπου απεικονίζεται η γραμμή πλημμύρας και η γραμμή οριοθέτησης.
Το υπ' αριθμόν οίκοθεν 56077/2984/04-06-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς το Δασαρχείο Κοζάνης, με συνημμένη τη μελέτη οριοθέτησης ρέματος Θολόλακκα, για την παροχή της γνωμοδότησής τους.

 

10. Το τεύχος της μελέτης οριοθέτησης σε έντυπη μορφή με τις οριζοντιογραφίες και λοιπά σχέδια, ελεγμένα και θεωρημένα στις 29-06-2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που προσκομίστηκαν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στις 19-07-2016.

 

11. Το υπ' αριθμόν 108320 (σχετικό 93965)/25-07-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας προς το φορέα του έργου του θέματος, με το οποίο ζητούνται επιπλέον αντίγραφα φακέλου συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία.

 

12. Το υπ' αριθμόν 101290/4779/05-08-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 115314/08-08-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με θέμα Αποστολή μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου Θολόλακκα προς την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας, υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων (με τα λοιπά απαιτούμενα υδρολογικά, υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία και μελέτες του ρέματος), με συνημμένα 6 αντίγραφα της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και 1 σε έντυπη μορφή, τα οποία συντάχθηκαν από την ΑΝΚΟ ΑΕ (και υπογράφονται από τους Μαυρομάτη Φώτιο Πολιτικός Μηχανικός και Ελευθεριάδη Αναστάσιο Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός) και είναι ελεγμένα και θεωρημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις 04-08-2016.

 

13. Το υπ' αριθμόν 122715 (σχετικό 115314)/22-08-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας αποστολής του φακέλου του έργου στους γνωμοδοτούντες φορείς (Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας, Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης, Δασαρχείο Κοζάνης) για διατύπωση απόψεων.

 

14. Το υπ' αριθμόν 278141/24364/2460/30-08-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 128927/01-09-2016) έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας προς την υπηρεσία μας, με θετική γνωμοδότηση για την μελέτη, με τον όρο: Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπισθούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά η οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την υπηρεσία μας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

 

15. Το υπ' αριθμόν 1631/31-08-2016(αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 129388/02-09-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού - Εφαρμογών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Κοζάνης προς την υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο το προς οριοθέτηση υδατόρεμα Θολόλακκα δεν βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό.

 

16. Το υπ' αριθμόν 5105/08-09-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 136186/13-09-2016) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης προς την υπηρεσία μας, με θετική γνωμοδότηση για την μελέτη, με τους όρους:

 

Να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία μας εγγράφως 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών προκειμένου αυτές να παρακολουθούνται από αρμόδιο υπάλληλο. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια των εκσκαφών αυτές θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου 3028/2002, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.
Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο υπεύθυνος του έργου οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία μας, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνηση τους χωρίς την άδεια μας, διαφορετικά θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από την παράβαση των άρθρων 56, 57, 61 και 66 του ίδιου Νόμου.

 

17. Το υπ' αριθμόν 138849/16-09-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 139762/19-09-2016) έγγραφο παροχής απόψεων - παρατηρήσεων της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, επί της μελέτης του έργου του θέματος.

 

18. Το υπ' αριθμόν 288261/172988/4363/1858/16-09-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 145674/28-09-2016) έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας προς την υπηρεσία μας, με θετική γνωμοδότηση για την μελέτη, με τον όρο:

 

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα κατά τη διάρκεια των εργασιών, επισημαίνουμε την υποχρέωση των υπευθύνων να διακόψουν αμέσως τις εργασίες και να ειδοποιήσουν την Εφορεία μας, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Σε αυτήν την περίπτωση, η πορεία των εργασιών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας, μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 

19. Το υπ' αριθμόν 142247 (σχετικό 139762)/22-09-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το φορέα του έργου, με το οποίο αποστέλλεται το σχετικό 14) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας και ζητούνται διευκρινήσεις για το έργο του θέματος.

 

20. Το υπ' αριθμόν 133686/6388/04-10-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ 151412/05-10-2016) έγγραφο του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς την υπηρεσία μας, με θέμα Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη Μελέτη οριοθέτησης χειμάρρου Θολόλακκα Δήμου Σερβίων-Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με το οποίο κατατέθηκαν διορθωμένα σχέδια και τεύχος συντεταγμένων με τις γραμμές πλημμύρας στα τεχνικά των διαβάσεων (εις τριπλούν σε έντυπη μορφή), τα οποία συντάχθηκαν από την ΑΝΚΟ ΑΕ (ελέγχθηκαν από τον Πεκόπουλο Δημήτριο Μηχανολόγο Μηχανικό) και είναι ελεγμένα και θεωρημένα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στις 03-10-2016.

 

21. Το υπ' αριθμόν 153361 (σχετικό 151412)/07-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας αποστολής συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων επί της μελέτης οριοθέτησης (σχετικό 20) για τη γνωμοδότησή τους.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 155742/12-10-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΑΔΗΔΜ/ΔΙΠΕΧΩΣ: 155822/12-10-2016) έγγραφο γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας προς την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με το οποίο:

 

1. Το έργο του θέματος, είναι συμβατό σε σχέση με:

 

α) το Σχέδιο Διαχείρισης της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού Υδατικό Διαμέρισμα 09,

 

β) τη γενικότερη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της περιοχής στο πλαίσιο επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 51/2007,

 

γ) τις απαγορεύσεις - περιορισμούς που εφαρμόζονται για τα αιτήματα αδειών νέων έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, όταν δεν έρχονται σε αντίθεση με τα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ 09.

 

2. Για την εκτέλεση των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων (αντιπλημμυρικά έργα) , τα οποία τροποποιούν το υδάτινο σώμα (υδρομορφολογική επέμβαση) και που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα II (Ομάδα 2η Υδραυλικά έργα) της υπ' αριθμόν 1958/2012 υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, οι όροι και οι απαιτήσεις που προβλέπονται ενδεικτικά στο Παράρτημα VI, να ενσωματωθούν στην προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία Απόφαση Έγκρισης Όρων, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από αυτήν.

 

3. Να διασφαλισθεί ο καθαρισμός των φερτών του χειμάρρου και ιδιαίτερα στα σημεία των τεχνικών διαβάσεων - γεφυρών και στη λεκάνη συγκράτησης φερτών. Η αρμοδιότητα του ελέγχου και της θεώρησης του φακέλου οριοθέτησης είναι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφέρειας (ΠΔΜ), σύμφωνα με τη διαδικασία οριοθέτησης για τον καθορισμό των οριογραμμών και την επικύρωση αυτών από την υπηρεσίας σας, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ (σχετικό 2).

 

23. Το υπ' αριθμόν 4491/151/DΒΝ/21-10-2016 έγγραφο της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΠ. ΑΔΗΔΜ/ΔIΠΕΧΩΣ: 163223/24-10-2016) με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων και έγγραφο με διευκρινήσεις-διορθώσεις για το τεύχος τεχνικής περιγραφής της μελέτης οριοθέτησης του Χειμάρρου Θολόλακκα του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.

 

24. Την υπ' αριθμόν 167724 (Σχετικά: 163223, 155822, 152482, 151415)/1-11-2016 απόφαση Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Τροποποίηση της αριθμόν 58875/2395/2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας του έργου: Έργα προστασίας από πλημμυρικές παροχές στην πεδινή διαδρομή του χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τροποποίηση ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και τα υλικά κατασκευής του καθώς και την ενσωμάτωση όρων και προϋποθέσεων του Παραρτήματος VI της κοινής υπουργικής απόφασης 146896/2014 στην αρχική ΑΕΠΟ (AΔA: 6ΞΒ3ΟΡ1Γ-ΣΓ9).

 

25. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη οριοθέτηση της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου Θολόλακκα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, δεν βρίσκεται σε κηρυγμένο Αρχαιολογικό χώρο ή σε παραδοσιακό οικισμό, και υπάγεται στην παράγραφο Β του άρθρου 3 Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορέματος σε περίπτωση έργων διευθέτησης επ' αυτού, του σχετικού 2) Νόμου.

 

26. Το γεγονός ότι η μελέτη συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ ΑΕ και ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

27. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας καθόρισε τις οριογραμμές του υδατορέματος επί της οριζοντιογραφίας με κλίμακα 1:500 (Πινακίδες 1 μέχρι και 6), που συντάχθηκαν από την εταιρεία μελετών Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΝΚΟ ΑΕ) και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν στις 3-10-2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη.

 

28. Την υπ' αριθμόν 170855/04-11-2016 θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας για την επικύρωση των οριογραμμών της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου Θολόλακκα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως αυτές αποτυπώνονται στα οριζοντιογραφικά διαγράμματα με θέμα Γενική οριζοντιογραφία έργων (Πινακίδες 1 μέχρι και 6), σύμφωνα με την μελέτη οριοθέτησης του Ιουλίου 2016, όπως διορθώθηκε με συμπληρωματικά στοιχεία του Οκτωβρίου του 2016 (σχετικά 20 και 23), τα οποία συντάχθηκαν από την εταιρεία μελετών Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΝΚΟ ΑΕ) και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν στις 03-10-016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι οριογραμμές καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών της πολυγωνικής γραμμής που ορίζονται από τα σημεία Ο1, Ο2, Ο3, ......, Ο802, Ο803 και Ο804 (Δεξιά του υδατορέματος) και Ο805, Ο806, Ο807, ......, Ο1810, Ο1811 και Ο1812 (Αριστερά του υδατορέματος), είναι εξαρτημένες από το γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 1987 και αναγράφονται στο υπόμνημα των διαγραμμάτων και στο τεύχος Συντεταγμένες κορυφών γραμμών οριοθέτησης και πλημμύρας.

 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης έργων στο χώρο, εκτός των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, θα πρέπει να τηρούνται από τους αρμόδιους και οι όροι των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών (σχετικά 14, 16 και 18), αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση των οριογραμμών της πεδινής διαδρομής του χειμάρρου Θολόλακκα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, όπως αυτές αποτυπώνονται στα οριζοντιογραφικά διαγράμματα με θέμα Γενική οριζοντιογραφία έργων (Πινακίδες 1 μέχρι και 6), σύμφωνα με την μελέτη οριοθέτησης του Ιουλίου 2016, όπως διορθώθηκε με συμπληρωματικά στοιχεία του Οκτωβρίου του 2016 (σχετικά 20 και 23), τα οποία συντάχθηκαν από την εταιρεία μελετών ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Αναπτυξιακή Α.Ε. οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΝΚΟ ΑΕ) και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν στις 03-10-2016 από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Οι οριογραμμές καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών της πολυγωνικής γραμμής που ορίζονται από τα σημεία Ο1, Ο2, Ο3, ....., Ο802, Ο803 και Ο804 (Δεξιά του υδατορέματος) και Ο805, Ο806, Ο807, ....., Ο1810, Ο1811 και Ο1812 (Αριστερά του υδατορέματος), είναι εξαρτημένες από το γεωδαιτικό σύστημα ΕΓΣΑ 1987, αναγράφονται στο υπόμνημα των διαγραμμάτων και στο τεύχος Συντεταγμένες κορυφών γραμμών οριοθέτησης και πλημμύρας που συνοδεύουν την παρούσα.

 

Σε περίπτωση πραγματοποίησης έργων στο χώρο, εκτός των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, θα πρέπει να τηρούνται από τους αρμόδιους και οι όροι των γνωμοδοτούντων υπηρεσιών (σχετικά 14, 16 και 18).

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα οριζοντιογραφικά διαγράμματα καθορισμού των οριογραμμών και το τεύχος Συντεταγμένες κορυφών γραμμών οριοθέτησης και πλημμύρας, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.171245.16

 

Κοζάνη, 07-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.