Απόφαση 173935/81

Απόφαση 173935/2240/1981: Περί οδηγιών για την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 47 του νόμου 998/1979, αναφερομένων στην εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 173935/2240/1981: Περί οδηγιών για την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 47 του νόμου 998/1979, αναφερομένων στην εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων, (ΦΕΚ 658/Δ/1981), 18-10-1981.

 

Ο Υπουργός Γεωργίας

 

Α. Γενικά

 

1. Η κατάργηση των άρθρων 153 επόμενα του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 (άρθρο 79 του νόμου 998/1979), τα οποία ρύθμιζαν το θέμα των εκχερσώσεων ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια (αγροτική εκμετάλλευση) και η θέσπιση με το νόμο 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας νέων κανόνων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εξ υπαρχής και κατά τρόπο διάφορο το θέμα αυτό και υπ' όψει του γεγονότος ότι πολλές περιφερειακές δασικές αρχές προβληματίζονται καθόσον αφορά την υπό το κράτος των νέων αυτών διατάξεων αντιμετώπιση αιτημάτων εκχερσώσεως, παρέχουμε κατωτέρω οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47, οι οποίες αναφέρονται στις δυνατότητες, στις προϋποθέσεις και στους όρους εκχερσώσεως των ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

 

Β. Ισχύουσες διατάξεις

 

Ι. Κατ' αρχήν και στην περίπτωση του άρθρου 47 ισχύει η γενική αρχή του άρθρου 45 κατά την οποία κάθε επέμβαση στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, η οποία συνεπάγεται μεταβολή του προορισμού των αποτελεί μέτρο εξαιρετικό. Συνεπώς και η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων για μόνιμη αγροτική χρήση αποτελεί επέμβαση εξαιρετική και τότε μόνο θα εγκρίνεται όταν συντρέχουν αυστηρώς οι προϋποθέσεις του νόμου και το εκ της εκχερσώσεως υπέρμετρο συμφέρον είναι προφανές.

 

Με άλλα λόγια ο νόμος ορίζοντας τις προϋποθέσεις και τους όρους υπό τους οποίους είναι δυνατό να εκδοθούν πράξεις εκχερσώσεως ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για μόνιμη γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση, καταλείπει στις διοικητικές αρχές, τις αρμόδιες για την έκδοση αυτών, την ελεύθερη εκτίμηση της υπάρξεως σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση των προϋποθέσεων αυτών. Έτσι η εκχέρσωση των ιδιωτικών δασικών εκτάσεων - για το δάσος δεν γίνεται λόγος αφού ο νόμος την απαγορεύει ρητώς - είναι πάντοτε δυνητική με την έννοια ότι απόκειται στην ευχέρεια της δασικής διοικήσεως η οποία προκειμένου να προβεί στην έκδοση θετικής πράξεως εκχερσώσεως σταθμίζει την συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου αλλά και το υπέρτερο κοινωνικό συμφέρον, όσο αυτό εξαρτάται απ' την προστασία των δασών αφ' ενός και αφ' ετέρου το συμφέρον του ιδιοκτήτη και γενικότερα της εθνικής οικονομίας, το οποίο εξυπηρετείται με την εκχέρσωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων με σκοπό την μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση της συγκεκριμένης εκτάσεως.

 

ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 46, τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του οποίου παραπέμπει το άρθρο 47 για τα θέματα των εκχερσώσεων ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων με σκοπό την μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευσή τους ισχύουν τα κατωτέρω:

 

1. Εκχέρσωση δασών.

 

Η εκχέρσωση δασών για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση απαγορεύεται. Επιτρέπεται μόνον η χρησιμοποίηση ασκεπών εντός των δασών εκτάσεων και η φύτευση καρποφόρων ή οπωροφόρων δένδρων ή και η εξημέρωση αγρίων, εφόσον διαπιστώνεται, βάσει ειδικής μελέτης ή τεχνικής εκθέσεως (κατά περίπτωση - βλέπε κατωτέρω), ότι οι οικολογικές, δασοδιαχειριστικές, εδαφολογικές και λοιπές συνθήκες συνηγορούν υπέρ του τρόπου τούτου εκμεταλλεύσεως (Συνδυασμός διατάξεων εδάφιο α παράγραφος 1 του άρθρου 47 και εκείνων της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του νόμου 998/1979).

 

Στην προκειμένη περίπτωση το βασικό πρόβλημα που προκύπτει είναι το ποιες είναι αυτές, οι μέσα στα δάση ασκεπείς εκτάσεις, οι οποίες, εφόσον οι οικολογικές και λοιπές συνθήκες το επιτρέπουν, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για δενδροκομική εκμετάλλευση (φύτευση οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή εξημέρωση αγρίων). Προφανώς δεν είναι τα μικρά διάκενα (διακενογενή περιβάλλοντα), τα οποία βρίσκονται μέσα σε διαχειριζόμενα ή μη δάση και τα οποία κρίνεται ότι επιβάλλεται, είτε φυσικά, είτε τεχνητώς να αναδασωθούν για την πύκνωση του δάσους και την επίτευξη συνηρέφειας.

 

Αντίθετα στην περίπτωση των μεγάλων διακένων (εξαιθρογενή και εξωδασογενή περιβάλλοντα) και εφόσον για λόγους δασοδιαχειριστικούς, προστατευτικούς (άρθρο 38 του νόμου 998/1979) κ.λ.π. δεν κρίνεται σκόπιμη η αναδάσωσή τους, συντρεχουσών βέβαια και των προϋποθέσεων του νόμου, είναι δυνατή η χρησιμοποίησή τους για δενδροκομική εκμετάλλευση.

 

Χαρακτηριστικές περιοχές, όπου είναι δυνατή να κριθεί σκόπιμη η εκμετάλλευση των παραγωγικών δυνατοτήτων της δασικής γης είναι οι ασκεπείς επιφάνειες που βρίσκονται μέσα στα δάση της ζώνης των αείφυλλων πλατύφυλλων, τα οποία είτε υπερβόσκονται είτε άλλες συνθήκες δεν συνηγορούν να διαχειριστούν για δασοπονικούς σκοπούς όπου και φύονται σποραδικώς δενδρώδη είδη τα οποία μπορούν με εμβολιασμό να εξημερωθούν (αγριελιά κ.λ.π.).

 

2. Εκχέρσωση ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για μόνιμη δενδροκομική καλλιέργεια.

 

Διακεκριμένη απ' το νόμο περίπτωση εκχερσώσεως είναι η της δασικής εκτάσεως με σκοπό την μόνιμη δενδροκομική εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση αυτή μπορεί να γίνει είτε με τη φύτευση οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων (καστανιές, ελιές, μηλιές, κερασιές, καρυδιές κ.λ.π.), είτε με τον εμβολιασμό υφισταμένων αγρίων, είτε και με συνδυασμό φυτεύσεως ημερών και τον εμβολιασμό αγρίων. Προϋπόθεση εγκρίσεως της εκχερσώσεως για τον ανωτέρω σκοπό είναι η καταλληλότητα των οικολογικών και προ παντός των εδαφολογικών συνθηκών της υπό εκχέρσωση δασικής εκτάσεως σε συνδυασμό με τη γενική θέση αυτής μέσα στην όλη δασοϊδιοκτησία και τα διαχειριστικά μέτρα που τυχόν εφαρμόζονται σ' αυτή. Αν π.χ. για το δασόκτημα ισχύει διαχειριστική μελέτη βάσει της οποίας προβλέπεται αναδάσωση ή ενρητίνωση κ.λ.π. της εξεταζόμενης δασικής εκτάσεως τότε καμιά σκέψη για εκχέρσωσή της.

 

Οι διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την προκειμένη περίπτωση εκχερσώσεως είναι εκείνες του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 47 (εκχέρσωση για δενδροκομική εκμετάλλευση) και της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 998/1979.

 

3. Εκχέρσωση ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για μόνιμη αγροτική εκμετάλλευση.

 

α) Η εκχέρσωση δασικών εκτάσεων και η εκμετάλλευσή τους με γεωργικά φυτά, ετήσια ή πολυετή, όπως π.χ. σίτος, καπνός, ψυχανθή, άμπελος κ.λ.π. εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους διαβρώσεως του εδάφους και δημιουργίας εστιών χειμαρρικότητας πολύ περισσότερο όταν οι εγκάρσιες κλίσεις των εδαφών αυτών είναι πάνω από μέτρια (J Χ 25%). Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο νόμος θέτει ορισμένες προϋποθέσεις και μόνον όταν συντρέχουν αυτές επιτρέπει την εκχέρσωση. Οι διατάξεις οι οποίες ρυθμίζουν την προκειμένη περίπτωση εκχερσώσεως είναι εκείνες του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 47 σε συνδυασμό με εκείνες της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του νόμου 998/1979.

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η εκχέρσωση ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια μονοετών ή και πολυετών γεωργικών φυτών) είναι δυνατή εφόσον:

 

(1) Δεν ανήκουν στις υπό στοιχεία α', β' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 998/1979 κατηγορίες δασικών εκτάσεων.

 

(2) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες δασικών εκτάσεων για τις οποίες ομιλεί η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 998/1979.

 

(3) Η εγκάρσια κλίση της προς εκχέρσωση επιφάνειας είναι μικρότερη του 25% και το βάθος του εδάφους κατάλληλο για γεωργική εκμετάλλευση.

 

(4) Δεν εγκυμονούνται κίνδυνοι διαβρώσεως του εδάφους και αν εγκυμονούνται είναι δυνατό να αποτραπούν με τη λήψη προστατευτικών μέτρων (κατασκευή βαθμίδων, περιφερειακή αυλάκωση κ.λ.π.).

 

(5) Αφήνεται ζώνη δασικής εκτάσεως πλάτους τουλάχιστο 200 m μεταξύ της εκχερσουμένης εκτάσεως και του παρακειμένου δάσους.

 

β) Εκτός των ανωτέρω προϋποθέσεων οι οποίες ρητώς ορίζονται στο νόμο (παράγραφος 3 του άρθρου 46) από τις γενικές αρχές της δασικής νομοθεσίας σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές της δασοπροστασίας και της ορθολογικής διαχειρίσεως των δασών και δασικών εκτάσεων θα πρέπει να αποφεύγετε την έγκριση εκχερσώσεων για γεωργική καλλιέργεια όταν:

 

(1) Πρόκειται για δασικές εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες ή που πρέπει να κηρυχθούν ως τέτοιες κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 998/1979.

 

(2) Πρόκειται για δασικές εκτάσεις οι οποίες αποτελούν τμήμα μεγαλυτέρου δασοκτήματος και σύμφωνα με την ισχύουσα διαχειριστική μελέτη ή βάσει αναδασωτικών προγραμμάτων της οικείας δασικής αρχής τελούν υπό φυσική ή τεχνητή αναδάσωση για την εξασφάλιση συνοχής του δάσους και την ορθολογική διαχείρισή του η ζητούμενη δε καλλιέργεια στην έκταση επιφέρει τη διακοπή της συνοχής και παρακωλύει την απρόσκοπτη δασοπονική εκμετάλλευση.

 

(3) Όταν οι εκτάσεις αποτελούν μέρος μεγαλυτέρου δασοκτήματος, το οποίο ως εκ της θέσεώς του έχει ιδιαίτερη αισθητική και προστατευτική σημασία ανεξάρτητα αν είναι κηρυγμένο ως αισθητικό ή προστατευτικό.

 

4. Αρμόδια για την έγκριση της εκχερσώσεως όργανα.

 

α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 47 αρμόδιος να εγκρίνει (έκδοση άδειας) είτε τη χρησιμοποίηση ασκεπών εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στα δάση για δενδροκομική εκμετάλλευση είτε τη μεταβολή της χρήσεως (έγκριση εκχερσώσεως) για μόνιμη δενδροκομική (περίπτωση Β ΙΙ 2 παρούσας) ή γεωργική (περίπτωση Β ΙΙ 3 παρούσας) εκμετάλλευση είναι ο νομάρχης. Όμως προϋπόθεση εκδόσεως θετικής πράξεως εκχερσώσεως απ' το νομάρχη είναι η σύμφωνη γνωμοδότηση του νομαρχιακού συμβουλίου δασών.

 

Επισημαίνεται εδώ ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι απλή με την έννοια της μη δεσμεύσεως του νομάρχη αλλά θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την έννοια ότι ο νομάρχης εφόσον η γνωμοδότηση είναι θετική μπορεί ή να εγκρίνει την εκχέρσωση ή τη δενδροκομική χρήση της εκτάσεως ή αν δεν αποδέχεται τη γνωμοδότηση να μην ικανοποιήσει το αίτημα.

 

β) Τέλος επισημαίνεται ότι στην ανωτέρω παράγραφο περιελήφθη διάταξη (εδάφιο β' παράγραφος 2 του άρθρου 47) κατά την οποία, η κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 καθώς επίσης και της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου χρησιμοποίηση δασών ή μεταβολή χρήσεως (εκχέρσωση) δασικών εκτάσεων δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα αυτών ως δασών και δασικών εκτάσεων (βλέπε και Πρακτικά Β' Τμήμα Βουλής - Συνεδρίαση Β' της 11-10-1979).

 

5. Ειδικά για τα Κοινοτικά και Δημοτικά Δάση και δασικές εκτάσεις.

 

α) Ειδική ρύθμιση εισάγεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 προκειμένου για εκχέρσωση δημοτικών και κοινοτικών δασικών εκτάσεων.

 

Επισημαίνεται εδώ ότι:

 

(1) Εκχέρσωση δασών καθώς και χρησιμοποίηση ασκεπών εντός δασών εκτάσεων για μόνιμη ή και προσωρινή γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση δεν είναι επιτρεπτή.

 

(2) Στη ρύθμιση του άρθρου 47 γενικότερα αλλά και ειδικότερα της παραγράφου 3 αυτού δεν εμπίπτουν δημοτικά και κοινοτικά δάση και δασικές εκτάσεις που περιήλθαν στους δήμους και τις κοινότητες, ως κοινόχρηστες, κατά τις διατάξεις της εποικιστικής νομοθεσίας (Αγροτικού Κώδικα). Το θέμα της μεταβολής του προορισμού των εκτάσεων αυτών για δενδροκομική ή άλλη χρήση ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του νόμου 998/1979.

 

(3) Κατά τα λοιπά ισχύουν και εδώ οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 46 με τους κατωτέρω πρόσθετους όρους.

 

Ότι η εκχέρσωση είναι δυνατή μόνον εφόσον οι εκτάσεις θα παραχωρηθούν σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου ή της Κοινότητας και κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί.

 

Ότι η έκταση θα χρησιμοποιηθεί για μόνιμη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

 

Ότι οι παραχωρησιούχοι θα έχουν μόνο τη χρήση της.

 

β) Καθόσον αφορά την περαιτέρω διαδικασία της εκχερσώσεως και την έκδοση των σχετικών παραχωρητηρίων στους δικαιούχους πέρα απ' τα προαπαιτούμενα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 θα πρέπει να υποβληθούν:

 

(1) Τεχνικοοικονομική μελέτη όταν οι προς εκχέρσωση και παραχώρηση δασικές εκτάσεις υπερβαίνουν τα 30 στρέμματα. Πάντως, σε καμιά περίπτωση δεν θα δέχεστε μελέτες, που καλύπτουν μέρος των δασικών εκτάσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού δασοκτήματος. Τούτο σημαίνει ότι εφ' άπαξ θα συντάσσεται μία γενική μελέτη για το σύνολο του δασοκτήματος όπου και θα αντιμετωπίζεται το θέμα της εκχερσώσεως των καταλλήλων για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων.

 

(2) Απόφαση του οικείου δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εγκεκριμένη από το νομάρχη με την οποία θα παρέχεται η συναίνεση για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως για γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων στα κατά τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, θα καθορίζεται ο χρόνος χρήσεως κ.λ.π.

 

(3) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την παραχώρηση εκτάσεων, προσώπων, οι οποίες είχαν προϋποβληθεί στο Δήμο ή την Κοινότητα και για τις οποίες η απόφαση του προηγουμένου εδαφίου.

 

(4) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά απ' τα οποία θα προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 47 (μόνιμη κατοικία κύριο επάγγελμα κ.λ.π.).

 

Μετά τη συγκέντρωση όλων αυτών των δικαιολογητικών θα προχωράει η διαδικασία της παραχωρήσεως και εγκρίσεως της εκχερσώσεως κατά τα, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979, οριζόμενα.

 

Γ. Χαρακτηρισμός των εκτάσεων

 

Η εφαρμογή του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 όπως και του συνόλου σχεδόν των διατάξεων του ιδίου νόμου έχουν, καθόσον αφορά το αντικείμενό τους, ένα θεματικό περιορισμό με την έννοια ότι ρυθμίζουν ζητήματα προστασίας κλπ. των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων. Για να εφαρμοσθούν λοιπόν οι διατάξεις του άρθρου 47 θα πρέπει να μην υφίσταται αμφισβήτηση ότι οι εκτάσεις που αποτελούν πεδίο εφαρμογής τους είναι δάση ή δασικές εκτάσεις. Το πρόβλημα βέβαια αυτό θα λυθεί οριστικά με τη σύνταξη του δασολογίου (άρθρα 11 έως 13 του νόμου 998/1979) και μέχρι να συνταχθεί το Δασολόγιο και εφ' όσον υπάρχουν αμφισβητήσεις θα προβαίνετε στο χαρακτηρισμό των υπό εκχέρσωση εκτάσεων κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979.

 

Δ. Μελέτη εκχέρσωσης

 

1. Η επέμβαση στις δασικές εκτάσεις με σκοπό την εκχέρσωση και περαιτέρω δενδροκομική εκμετάλλευσή τους αποτελεί μέτρο εξαιρετικό (παράγραφος 2 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979) και θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη φειδώ και εφόσον συντρέχουν αυστηρώς οι προϋποθέσεις του νόμου η δε γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση κρίνεται ιδιαιτέρως συμφέρουσα για την εθνική οικονομία. Η κρίση αυτή δεν πρέπει να στηρίζεται σε πρόχειρες εκτιμήσεις αλλά σε ιδιαίτερη έρευνα όλων των τεχνικών και οικονομικών παραγόντων σε συνδυασμό πάντοτε με την ανάγκη προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.

 

2. Υπόψη τούτων και των ειδικών για τις εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων διατάξεων του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 η έγκριση εκχερσώσεων για εκτάσεις εμβαδού άνω των 30 στρεμμάτων θα στηρίζεται σε ειδική τεχνικοοικονομική μελέτη στην οποία θα αντιμετωπίζονται όλα τα θέματα, τεχνικά, οικονομικά, σκοπιμότητας της εγκρινομένης εκχερσώσεως κ.λ.π. Τα στοιχεία (διάγραμμα ύλης), τα οποία απαραίτητα θα πρέπει να εξετάζονται και αναλύονται στη μελέτη, απαριθμούνται στην ειδική προδιαγραφή που επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας (Τεχνική Προδιαγραφή με Αριθμό 1).

 

3. Για τις εκχερσώσεις δασικών εκτάσεων ή την χρήση ασκεπών χώρων μέσα στα δάση, εμβαδού μέχρι 30 στρεμμάτων δεν θα συντάσσεται μελέτη αλλά έκθεση γνωματεύσεως απ' το δασικό υπάλληλο ο οποίος θα διενεργήσει την αυτοψία στα πλαίσια εξετάσεως του αιτήματος εκχερσώσεως δασικής εκτάσεως. Στο τέλος της παρούσας επισυνάπτεται πρότυπη έκθεση γνωματεύσεως (Τεχνική Προδιαγραφή με Αριθμό 2) όπου καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται κατά την αυτοψία στην προς εκχέρσωση έκταση.

 

Ε. Σύνταξη μελέτης

 

1. Η υποχρέωση για τη σύνταξη της τεχνικοοικονομικής μελέτης εκχερσώσεως βαρύνει τον δασοκτήμονα. Οπωσδήποτε όμως, θα πρέπει να είναι συνταγμένη από Δασολόγο ή από Δασολόγο και Γεωπόνο.

 

2. Προκειμένου για εκχέρσωση Δημοτικών και Κοινοτικών δασικών εκτάσεων (παράγραφος 3 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979) η μελέτη είναι δυνατό να συντάσσεται και από Δασολόγο και Γεωπόνο - δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα ορίζονται με ειδική απόφαση του νομάρχη ύστερα από σχετική πρόταση των νομαρχιακών Διευθύνσεων Δασών και Γεωργίας.

 

3. Προκειμένου για εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή για δενδροκομική χρήση ασκεπών, εντός δασών, επιφανειών εμβαδού μέχρι 30 στρεμμάτων που κατά τα ανωτέρω απαιτείται σύνταξη εκθέσεως γνωματεύσεως, η έκθεση αυτή θα συντάσσεται απ' την αρμόδια για την εξέταση του αιτήματος τοπική δασική αρχή, η οποία μπορεί να υποχρεώσει το δασοκτήμονα στην υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων απαραιτήτων για την εξέταση του αιτήματος εκχερσώσεων.

 

ΣΤ. Υποχρεώσεις Δασοκτήμονα

 

1. Ο δασοϊδιοκτήτης, υπέρ του οποίου εκδόθηκε άδεια εκχερσώσεως ή ο παραχωρησιούχος της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 είναι υποχρεωμένος να προβεί στην εκχέρσωση της εκτάσεως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στη σχετική απόφαση εκχερσώσεως. Επίσης είναι υποχρεωμένος να προβεί στη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια της εκτάσεως σε διάστημα 2 ετών από τη συντέλεση της εκχερσώσεως (εδάφιο α' παράγραφος 4 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979).

 

2. Θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί η εκχέρσωση και έχει επίσης συντελεσθεί η δενδροκομική ή γεωργική εκμετάλλευση εφ' όσον έχουν εκχερσωθεί τα 4/5 της εκτάσεως και έχουν φυτευτεί ή εμβολιαστεί κατά περίπτωση τα απαραίτητα για τη δενδροκομική εκμετάλλευση δένδρα το σύνολο των οποίων εξευρίσκεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στρεμμάτων της εκτάσεως για την οποία η έγκριση εκχερσώσεως επί τον αριθμό 8.

 

3. Στην περίπτωση της εκχερσώσεως για γεωργική εκμετάλλευση θεωρείται ότι συντελέσθηκε η γεωργική καλλιέργεια, εφόσον καλλιεργούνται μονοετή ή πολυετή γεωργικά φυτά στα 4/5 της εκτάσεως για την οποία η έγκριση εκχερσώσεως.

 

4. Τέλος, για τις συνέπειες από τη μη διενέργεια ή ολοκλήρωση της εκχερσώσεως ή τη μη διενέργεια ή ολοκλήρωση ή την οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία εγκατάλειψη της δενδροκομικής ή γεωργικής καλλιέργειας, ρητώς διαλαμβάνεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του νόμου 998/1979 ώστε να μην υπάρχει ανάγκη ιδιαίτερης αναφοράς σ' αυτές.

 

Η παρούσα που εκδίδεται σε εκτέλεση των διατάξεων των άρθρων 47 και 78 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 46 του νόμου 998/1979 καταργεί κάθε προηγούμενη που ρυθμίζει κατά τρόπο διάφορο το θέμα και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-10-1981

 

Ο Υπουργός

 

Τεχνική Προδιαγραφή με αριθμό 1: Προδιαγραφές σύνταξης μελέτης εκχέρσωσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων για μόνιμη γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση

 

(άρθρο 47 του νόμου 998/1979)

 

Κεφάλαιο Α: Περιγραφικά, Πετρογραφικά και Εδαφολογικά Στοιχεία

 

1. Ημερομηνία.

2. Τοπογραφικός Χάρτης.

3. Αριθμός Ορθοφωτοχάρτη.

4. Αριθμός Αεροφωτογραφίας.

5. Νομός.

6. Δασική Αρχή.

7. Δήμος ή Κοινότητα.

8. Θέση.

9. Συνθήκες Ιδιοκτησίας Δάσους.

10. Μέσο Υψόμετρο.

11. Εύρος Υψομέτρων.

12. Φυσιογραφία.

13. Πετρογραφία.

14. Κλίση __________ %

15. Χαρακτηρισμός Κλίσεων.

16. Έκθεση.

17. Επιφανειακή Διάβρωση.

18. Χαραδρωτική Διάβρωση.

19. Πετρώδες.

20. Βραχώδες.

21. Μέσο βάθος Εδάφους (cm).

22. Κατηγορία βάθους.

23. Υφή επιφανειακού Εδάφους.

24. Φυσική Διάπλαση.

25. Κυριαρχούν Είδος.

26. Συγκυριαρχούν Είδος.

27. Βαθμός Ανθρωπογενούς Επεμβάσεως.

28. Τρόπος Εκμεταλλεύσεως.

 

Σημείωση:Ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων πλην του υπ' αριθμόν 9 παρέχεται στις ειδικές οδηγίες που συνοδεύουν την υπ' αριθμόν 152478/2903/1981 Διαταγή Υπουργείου Γεωργίας.

 

Κεφάλαιο Β: Καταλληλότητα Εδάφους κ.λ.π.

 

Ερευνάται:

 

29. Εάν βάσει των ανωτέρω πετρογραφικών, εδαφολογικών και λοιπών συνθηκών η έκταση κρίνεται κατάλληλη για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση.

 

30. Τα δασικά προϊόντα (ποσότητα και κατηγορίες) που θα προκύψουν από την εκχέρσωση.

 

31. Το είδος της καλλιέργειας που θα ασκηθεί (είδη οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή είδη ετησίων και πολυετών γεωργικών φυτών).

 

32. Η δυνατότητα ασκήσεως συγκαλλιέργειας (συγκαλλιέργεια δενδροκομικών και ετησίων γεωργικών φυτών).

 

33. Η τυχόν παρεμπόδιση της βοσκής στην περιβάλλουσα την εκχωρητέα έκταση ευρύτερη περιοχή.

 

34. Η επίδραση της εκχωρήσεως στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. (Αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις στην αισθητική του τοπίου απ' τη δενδροκομική ή γεωργική εκμετάλλευση της υπό εκχώρηση δασικής εκτάσεως ή απ' την εισαγωγή οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων σε ασκεπείς μέσα στο δάσος επιφάνειες).

 

35. Τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του κινδύνου παράσυρσης του εδάφους από τα νερά (προτείνονται τα κατάλληλα έργα όπως βαθμιδώσεις, περιφερειακές αυλακώσεις, κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως κ.λ.π. Οι διάφορες κατασκευές και μορφώσεις του εδάφους εμφανίζονται στους χάρτες και σε ειδικά διαγράμματα).

 

36. Τα βελτιωτικά του εδάφους έργα (π.χ. βαθιές αρώσεις, αναπλάσεις, λιπάνσεις, αποστραγγίσεις κ.λ.π.).

 

37. Η δυνατότητα αρδεύσεως της υπό εκχώρηση εκτάσεως και τα έργα και οι εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την εξασφάλισή της.

 

Κεφάλαιο Γ: Οικονομικά και Λοιπά Στοιχεία

 

Ερευνάται:

 

38. Η περιουσιακή και επαγγελματική κατάσταση του δασοϊδιοκτήτη.

 

39. Αν θα ασκήσει ο ίδιος τη γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια στην υπό εκχέρσωση έκταση και αν το εισόδημα απ' τη γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση θα αποτελεί τον κύριο ή θα είναι συμπληρωματικό του εισοδήματος που αποκτά από γεωργικά ή άλλα επιτηδεύματα.

 

40. Αν η εκχέρσωση αφορά σε έκταση, η οποία ανήκει σε έναν ή περισσότερους και πόσους ιδιοκτήτες ή σε συνεταιρισμό ιδιοκτησίας και αν μετά την εκχέρσωση ή εκμετάλλευση θα ασκηθεί ομαδικά.

 

41. Η απόδοση της εκμεταλλεύσεως (αναγόμενη σε χρήμα βάσει των τρεχουσών τιμών πωλήσεως των γεωργικών προϊόντων).

 

42. Η συμβολή των αναμενόμενων αποδόσεων στην αύξηση του εισοδήματος του δασοκτήμονα.

 

43. Τέλος ερευνάται κάθε άλλο θέμα που αφορά το όλο πρόβλημα της εκχερσώσεως και της μέλλουσας να οργανωθεί γεωργοδενδροκομικής εκμεταλλεύσεως σε συνδυασμό πάντοτε με την υπέρτατη ανάγκη προστασίας του δασικού περιβάλλοντος.

 

Η παρούσα προδιαγραφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθμόν 173935/2240/1981 διαταγής μας και να δημοσιευθεί μ' αυτή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τεχνική Προδιαγραφή με αριθμό 2: Προδιαγραφές σύνταξης τεχνικής έκθεσης κατά την αντιμετώπιση αιτημάτων εκχέρσωσης ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων εμβαδού μέχρι 30 στρεμμάτων για μόνιμη γεωργοδενδροκομική εκμετάλλευση

 

Α. Περιγραφικά της έκτασης στοιχεία

 

1. Αριθμός ορθοφωτοχάρτη και αεροφωτογραφίας, διάγραμμα, εξαρτημένο της εκτάσεως κλίμακας 1:200 μέχρι 1:2.000, ανάλογα με το εμβαδόν της εκτάσεως.

 

2. Περιφέρεια Δήμου ή Κοινότητας, συνθήκες ιδιοκτησίας, θέση και όρια της υπό εκχέρσωση εκτάσεως.

 

3. Κλίση, υπερθαλάσσιο ύψος, έκθεση, πέτρωμα, έδαφος.

 

4. Δασική βλάστηση και δασικά προϊόντα, τα οποία θα προκύψουν από την εκχέρσωση.

 

Β. Καταλληλότητα - Σκοπιμότητα εκχέρσωσης

 

Ερευνάται:

 

5. Η περιουσιακή και επαγγελματική κατάσταση του δασοκτήμονα. Επισημαίνεται ότι η απασχόληση του δασοκτήμονα κυρίως με τη γεωργία και η μόνιμη κατοικία του στο Δήμο ή την Κοινότητα στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το δασόκτημα αποτελούν βασικά στοιχεία για την ικανοποίηση αιτημάτων εκχερσώσεως δασικών εκτάσεων.

 

6. Αν η προς εκχέρσωση έκταση συνέχεται με αγροτικές ή δενδροκομικές καλλιέργειες που ανήκουν στον αιτούντα και αν έτσι επέρχεται επέκταση ή αποστρογγύλωση των γεωργικών ή δενδροκομικών καλλιεργειών του.

 

7. Αν η έκταση αποτελεί τμήμα δάσους, που διαχειρίζεται ή που πρέπει να διαχειρισθεί δασοπονικά και αν με την εκχέρσωση διακόπτεται η συνέχεια του δάσους ή παρακωλύεται η δασοπονική διαχείρισις. Σε καταφατική περίπτωση θα πρέπει να αποφεύγεται η έγκριση εκχερσώσεως.

 

8. Αν βάσει των ανωτέρω στοιχείων η έκταση κρίνεται κατάλληλη για εκχέρσωση (Πρόταση).

 

9. Το είδος της καλλιέργειας που θα ασκηθεί (δενδροκομία ή γεωργικά φυτά).

 

10. Οι επιπτώσεις στο συγκεκριμένο και στο ευρύτερο περιβάλλον απ' την εκχέρσωση, αλλά και απ' την περαιτέρω δενδροκομική ή γεωργική χρήση (θετικές ή αρνητικές).

 

11. Η απόδοση σε γεωργικά προϊόντα.

 

12. Η επίδραση (θετική ή αρνητική) της μετά της εκχέρσωση νέας εδαφοπονικής χρήσεως στην προστασία του εδάφους, στην αισθητική του τοπίου κ.λ.π.

 

13. Τα τυχόν προστατευτικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αποτροπή επιφανειακών ή χαραδρωτικών διαβρώσεων (περιφερειακή αυλάκωση, βαθμίδωση, διατήρηση ακαλλιέργητων προστατευτικών ζωνών και βελτίωση της δασικής βλαστήσεώς των κ.λ.π.).

 

14. Τέλος ερευνάται κάθε άλλο στοιχείο ή λόγος που συνηγορεί στην έγκριση ή μη της εκχερσώσεως.

 

Η παρούσα προδιαγραφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ' αριθμόν 173935/2240/1981 διαταγής μας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.