Νόμος 998/79 - Άρθρο 75

Άρθρο 75: Εποικιστικές εκτάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκχέρσωσις των παραχωρηθεισών κατά τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας μέχρι της 11-06-1975 εποικιστικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνον εφ όσον έχουν μορφήν δασικών εκτάσεων και κατόπιν αδείας του νομάρχου κρίνοντος μετά γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου δασών περί της τυχόν ενδεικνυόμενης κηρύξεως αυτών ως αναδασωτέων. Εκχέρσωσις τοιούτων εκτάσεων, οι οποίες διατήρησαν την μορφήν δάσους απαγορεύεται, τυχόν δε καταστρεφόμενα εκ πυρκαϊάς ή άλλως εκτάσεις που αποψιλώνονται κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την περίπτωση ι)α) του άρθρου 35 του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α/2003).

 

2. Κοινόχρηστες δασικές εκτάσεις ως και διαθέσιμοι τοιαύτες του αγροτικού κώδικα δύνανται να αποδοθούν εις την αγροτική εκμετάλλευση ή να διατεθούν προς εκπλήρωση των υπό του κεφαλαίου ΣΤ' του παρόντος ή άλλων ειδικών νόμων τασσομένων σκοπών, δια πράξεως του κατά περίπτωσιν αρμοδίου οργάνου, εκδιδομένης μετά προηγούμενη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου δασών, κρίνοντος περί της τυχόν ενδεικνυόμενης κηρύξεως αυτών ως αναδασωτέων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 

3. Καταργήθηκε από 26-11-1987 με την παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 1734/1987 (ΦΕΚ 189/Α/1987).

 

4. Οι κατά το άρθρο 18 παράγραφος 2 εδάφια Α', Β' και Γ' του νόμου [Ν] 2185/1952 ήδη συντελεσθείσες απαλλοτριώσεις διατηρούν το κύρος των, η δε πραγματοποίησις του δι' αυτών επιδιωχθέντος σκοπού είναι πάντοτε ελευθέρα, μη κωλυομένη εκ των διατάξεων του παρόντος.

 

5. Διοικητικές παραχωρήσεις δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και ιδιώτες που ενεργήθηκαν μετά την 21-04-1967 κατά παράβασιν των κατά τον χρόνον της παραχωρήσεως κειμένων διατάξεων, ανακαλούνται υποχρεωτικώς εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος ανεξαρτήτως του διαδραμόντος χρόνου και της τυχόν μεταγραφής του ως άνω άκυρου τίτλου. Η εκ νέου παραχώρησις τούτων κατά κυριότητα ή κατά χρήσιν επιτρέπεται μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος νόμου.

 

6. (Καταργήθηκε με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992).

 

7. (Καταργήθηκε με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992).

 

8. (Καταργήθηκε με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 26 του νόμου 2040/1992)

 

9. Εκτάσεις περί ων τα άρθρα 1 και 4 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινών και συμπληρώσεως του νομοθετικού διατάγματος 203/1968 περί παραχωρήσεως ή εκμισθώσεως εποικιστικών εκτάσεων επί τω σκοπώ της Περιφερειακής Βιομηχανικής Αναπτύξεως, δύνανται να παραχωρούνται εις την Ελληνική Τράπεζαν Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμη Εταιρεία κατά την υπό των άρθρων τούτων οριζόμενη διαδικασίαν προς δημιουργίαν Βιομηχανικών Περιοχών υπό όρους καθοριζόμενους εις την κοινή Υπουργική απόφαση. Επί των ούτω γενομένων παραχωρήσεων δεν έχουν εφαρμογήν οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 221/1974 ουδέ απαιτείται η υπό της παραγράφου 1 του αυτού άρθρου προβλεπομένη οικονομοτεχνική μελέτη και άδεια σκοπιμότητος. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογήν και επί των μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος γενομένων παραχωρήσεων προς την Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως δια την δημιουργίαν Βιομηχανικών Περιοχών.

 

10. (Καταργήθηκε με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 25 του νόμου 2040/1992).

 

11. Συμβόλαια ανταλλαγής καταρτισθέντα και υπογραφέντα μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ιδιωτών, μετά την δημοσίευση του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 περί Δασικού Κώδικα και προ της θέσεως αυτού εν ισχύ, και δι' ων ανταλλάχτηκαν ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις με δασικές ή μη εκτάσεις του Δημοσίου, είναι έγκυρα καθώς και οι εις αυτά περιεχόμενες συμβάσεις ανταλλαγής, εφόσον καταρτίσθηκαν συμφώνως προς τις σχετικές διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969.

 

12. Δασικές εκτάσεις, αγορασθείσες μέχρι τέλους του έτους 1969 δι' οριστικών συμβολαίων παρ' οικοδομικών συνεταιρισμών και υπαχθείσες στο σχέδιο πόλεως μέχρι τέλους τους έτους 1970 δια βασιλικών διαταγμάτων εκδοθέντων με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, μεταβιβασθείσες δε, εν όλω ή εν μέρει, δια οριστικών συμβολαίων εις τα μέλη των, θεωρούνται ως μη ανήκουσες εις το Δημόσιον.

 

13. Ιδιωτικές δασικές εκτάσεις εφαπτόμενες εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου ή Κοινότητος και των οποίων έχει αρθεί ο χαρακτηρισμός ως αναδασωτέων, εντάσσονται εις το εγκεκριμένο σχέδιον του οικείου Δήμου ή Κοινότητος δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, εφόσον προ της ισχύος του παρόντος έχει εγκριθεί η υπαγωγή των εις το ρυμοτομικό σχέδιον υπό του ρυθμιστικού σχεδίου και του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων μετά την γενομένη προηγουμένως παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος εις τον Δήμο ή την Κοινότητα των προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.