Απόφαση 1754/88

Απόφαση 1754/1988: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Ακροποταμιάς, Κιρκιζατών - Πλησίων, Κομποτίου, Σκουληκαριάς νομού Άρτας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1754/1988: Καθορισμός ορίων, όρων και περιορισμών δόμησης στους οικισμούς Ακροποταμιάς, Κιρκιζατών - Πλησίων, Κομποτίου, Σκουληκαριάς νομού Άρτας, (ΦΕΚ 406/Δ/1988), 14-06-1988.

 

Ο Νομάρχης Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις προτάσεις των μελετητών υπαλλήλων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Άρτας που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας.

 

6. Τις 7/1988, 8/1988, 34/1988, 12/1988 αποφάσεις κοινοτικών Συμβουλίων Ακροποταμιάς, Κιρκιζατών, Κομποτίου και Σκουληκαριάς αντίστοιχα.

 

7. Την υπ' αριθμόν 4/1988 (θέμα 2ο) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Άρτας, αποφασίζουμε:

 

1. Να καταταγούν οι οικισμοί του θέματος Ακροποταμιά, Κιρκιζάτες - Πλησιοί και Σκουληκαριά στις κατηγορίες όχι περιαστικοί, όχι παραλιακοί, όχι τουριστικοί, αλλά αδιάφοροι, στάσιμοι, συνεκτικοί και μεσαίοι. Ο οικισμός του θέματος Κομπότι όχι περιαστικός, όχι παραλιακός, όχι τουριστικός αλλά ενδιαφέρων, δυναμικός, συνεκτικός και μεγάλος.

 

2. Να καθοριστούν τα όρια των παραπάνω οικισμών όπως αυτά φαίνονται στα διαγράμματα κλίμακα 1:5.000 που συντάχθηκαν από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Άρτας βάσει στοιχείων αεροφωτογραφιών και επιτόπου ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια του οικισμού Κιρκιζατών τροποποιήθηκαν με την υπ' αριθμόν 5106/1993 (ΦΕΚ 39/Δ/1994).

 

3. Να καθοριστούν οι ακόλουθοι γενικοί και ειδικοί όροι δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Εντός των ορίων των οικισμών να ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987) με εμβαδόν αρτιότητας:

 

α) Για γήπεδα εντός των ορίων των οικισμών Ακροποταμιάς, Κιρκιζατών - Πλησίων αρτιότητα οικοπέδων 600 m2.

 

β) Για γήπεδα εντός των ορίων οικισμού Σκουληκαριάς αρτιότητα γηπέδων 400 m2.

 

γ) Για γήπεδα, εντός των ορίων του συνεκτικού τμήματος (εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο) αρτιότητα γηπέδων όπως προβλέπεται από το 11-05-1960 βασιλικό διάταγμα περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κομποτίου και για γήπεδα πέραν του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός των ορίων του οικισμού, αρτιότητα γηπέδων 600 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών να θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), εκτός του συνεκτικού τμήματος οικισμού Κομποτίου όπου θα ισχύουν οι παρεκκλίσεις του από 11-05-1960 βασιλικού διατάγματος περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κομποτίου.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Για τους ανωτέρω οικισμούς να ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης όπως φαίνονται στα δελτία Αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύουν την παρούσα.

 

4. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων των οικισμών θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ώστε να εξασφαλίζεται:

 

α) Η συνέχεια των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος όπως τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

6. Για κάθε αμφισβήτηση που θα ανακύπτει από την εφαρμογή της σχετικής απόφασης Νομάρχη που πρόκειται να εκδοθεί να αποφασίζει ο Νομάρχης μετά από γνώμη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΣΧΟΠ) του Νομού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985)).

 

Αντίγραφα των διαγραμμάτων που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση θα αναρτηθούν στο γραφείο (2) του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Άρτας για 15 ημέρες από σήμερα.

 

a.1754.88

 

Άρτα, 10-05-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.